W związku z wejściem w życie w dniu 18 stycznia 2018 r. Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody (DzU z 2018 r. poz. 10), informuję, że zgodnie z art.83f ust.4 tejże ustawy,
w przypadku zamiaru usunięcia drzewa z terenu wpisanego do rejestru zabytków i stanowiącego własność osoby fizycznej, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia tego zamiaru do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Dotyczy to przypadków, w których obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5cm przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko osoby zgłaszającej,

- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,

- rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa do nieruchomości.

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ciągu 21 dni od otrzymania zgłoszenia dokonuje oględzin drzewa, a następnie w terminie 14 dni od dnia oględzin może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Wydanie ostatecznej decyzji o sprzeciwie wobec zamiaru usunięcia drzewa stanowi podstawę do wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia konserwatorskiego.

Jednocześnie zaznaczam, że pozostałe podmioty – osoby prawne, związki wyznaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa itd. – są obowiązane uzyskać zezwolenie WKZ na usunięcie drzew lub krzewów z terenów wpisanych do rejestru zabytków.

oprac. Marta Ocharska

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

oik2012okladka

W Opolskim Informatorze Konserwatorskim z 2012 r. można Więcej >>

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM