Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że zgodnie z art.15zzr Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU z 2020 r. poz. 374, ze zm.), w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów:

1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,

2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,

3) przedawnienia,

4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,

5) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,

6) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju

- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

 

Wyjaśnienie:

Na powyższej podstawie ulegają wstrzymaniu wszelkie terminy, o których mowa w przepisach. Strona nie może zatem ponosić jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, nie musi dokonywać czynności, aby zachować swe prawa, bowiem okres stanu zagrożenia epidemicznego oraz epidemii to swego rodzaju przerwa w biegu terminów.Także organ, który jest w niektórych przepisach obligowany terminami, nie musi ich zachowywać, bo oddziaływanie powyższego przepisu, tak samo działa w odniesieniu do obowiązków organu związanych z przewidzianymi prawem terminami.Wszystkie terminy będą biegły dalej – nie od nowa, ale właśnie dalej – od chwili odwołania stanu epidemii.

Jeżeli zostanie wydany akt administracyjny (decyzja, postanowienie), to z uwagi na brak biegu terminu procesowego na wniesienie środka zaskarżenia decyzja po upływie 7 lub 14 dni od momentu otrzymania przez stronę postępowania nie staje się ostateczna. Za każdym razem konieczne jest oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania. Dopiero wtedy decyzja będzie ostateczna i wykonalna. 

Jednocześnie informuję, że Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków przyjmuje i rozpatruje wnioski w dotychczasowym zakresie działania:

  1. Rozpatruje sprawy, co do których jest w stanie wypowiedzieć się na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów.
  2. Na bieżąco dokonuje weryfikacji kosztorysów na potrzeby Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  3. Nie przeprowadza komisji, kontroli oraz oględzin w terenie.

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM