W czasach epidemii

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu przypomina o koniczności stosowania się do zaleceń epidemicznych.

II DĄBROWSKIE SPOTKANIE KLASYKÓW ODWOŁANE

 
Opolski Ruch Pojazdów Zabytkowych odwołał z powodu pogarszającej się sytuacji pandemicznej II Dąbrowskie Spotkanie Klasyków, mające się odbyć dn. 30.08.2020 r. Nad niniejszym wydarzeniem patronat honorowy objął Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Most w Pilchowicach

To w ostatnim czasie najczęściej komentowany temat związany z opieką państwa nad zabytkami i funkcjonowaniem służb konserwatorskich. W związku z wprowadzającymi w błąd informacjami pojawiającymi się w tej sprawie w ostatnich dniach zostało opublikowanych kilka materiałów dotyczących faktycznych działań, jakie zostały podjęte w sprawie mostu. Dodatkowo materiały te zawierają wyjaśnienia dotyczące nowych narzędzi prawnych w ochronie zabytków, wprowadzonych na mocy nowelizacji Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2017 r.

Poniżej znajdują się źródła z opublikowanymi materiałami:

  1. Wywiad z Generalną Konserwator Zabytków, prof. Magdaleną Gawin dla Telewizji W Polsce.pl: https://www.youtube.com/watch?v=hqN-tDyvNuM&fbclid=IwAR0rmA9Tbdjwl_I8RdrHGOlyYxwcRbUFQ3XCL7vaw8PAkMxZpl4k9UTh9dc
  2. Wywiad z Generalną Konserwator Zabytków, prof. Magdaleną Gawin dla Wirtualnej Polski: https://www.wp.pl/?s=https%3A%2F%2Ffilm.wp.pl%2Fgeneralny-konserwator-zabytkow-dla-wp-most-pilchowicki-nie-moze-byc-wyburzony-6539397693540481a&nil&src01=6a4c8&c=96&fbclid=IwAR32l3bmKIbMg-fpKWTGJkSlmfOwbIxkaPFyg-soTtGU81dJYAmsVDJ-I0w
  3. Wywiad z Barbarą Nowak-Obelindą, Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dla Wirtualnej Polski: https://film.wp.pl/mission-impossible-7-w-polsce-konserwator-zabytkow-ludzie-z-warszawy-nie-maja-prawa-decydowac-o-dziedzictwie-dolnego-slaska-6538020700931713a?fbclid=IwAR38aVrAdsmHECmBPwtJL9X7Uqi5elHIz5OSOrap6Hh3iOiQAWgaTp__s6g
  4. Post z 4 sierpnia 2020 r. z prywatnego konta Magdaleny Gawin, wyjaśniający pojęcie ochrony tymczasowej.
  5. Rozmowa z dr. hab. Piotrem Gerberem, prezesem Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska i pracownikiem Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej: http://radioluz.pwr.edu.pl/o-dwoch-takich-co-chcieli-most-wysadzic/?fbclid=IwAR3FLJ2s178JiBLJc0TiZvgd_vygerFGh9cNPpXqAcEilUjV2nGiuVN6wnI

Most kolejowy nad Jeziorem Pilchowickim w województwie dolnośląskim został wybudowany w latach 1905–1906. Most o długości 151,68 m i szerokości 4 m wspiera się na dwóch betonowo-kamiennych filarach oddalonych od siebie o 85 m, na których spoczywa główna część mostu: 135-metrowa paraboliczna, nitowana, stalowa konstrukcja kratowa. Bardzo podobną konstrukcję do mostu w Pilchowicach, różniącą się głównie filarami, posiada oddany do użytku w 1904 r. most nad rzeką Osobłoga w Racławicach Śląskich, w województwie opolskim. Głównym elementem 129-metrowego mostu, mającego szerokość 5 m jest stalowe kratownicowe przęsło o długości 119 m, wsparte na dwóch filarach.

Fotografie z portalu polskaniezwykla.pl: Na stronie głównej Most w Pilchowicach, 2. Most w Racławicach Śląskich

Most w Pilchowicach Most w Raclawicach

Informacja Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2020 r. zostały zniesione ograniczenia dostępności budynku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu dla petentów. Jednak ze względu na istniejącą w Polsce sytuację związaną z epidemią Covid-19 Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, kierując się bezpieczeństwem petentów i pracowników, uprzejmie prosi o przesyłanie wniosków za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej (e-mail i ePUAP) lub składanie w biurze podawczym na parterze budynku. W przypadku spraw skomplikowanych lub potrzeby skorzystania ze zbiorów archiwalnych Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków prosi o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu spotkania w urzędzie z pracownikiem lub w sekretariacie WUOZ-u w Opolu (tel. 77 45 24 433). Na terenie urzędu obowiązuje nakaz noszenia maseczek oraz rękawiczek jednorazowych.

O terminach spraw

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że na mocy art.46 pkt 20 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU z 2020 r. poz.875), która weszła w życie w dniu 16.05.2020 r., art.15zzr i art.15zzs Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (DzU z 2020 r. poz.568) zostały uchylone.

Zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. terminy, o których mowa w ww. art.15zzr, których bieg nie rozpoczął się lub uległ zawieszeniu, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 23.05.2020 r.).

Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów określonych przepisami prawa administracyjnego

 Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że zgodnie z art.15zzr Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU z 2020 r. poz. 374, ze zm.), w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów:

1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,

2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,

3) przedawnienia,

4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,

5) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,

6) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju

- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

 

Wyjaśnienie:

Na powyższej podstawie ulegają wstrzymaniu wszelkie terminy, o których mowa w przepisach. Strona nie może zatem ponosić jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, nie musi dokonywać czynności, aby zachować swe prawa, bowiem okres stanu zagrożenia epidemicznego oraz epidemii to swego rodzaju przerwa w biegu terminów.Także organ, który jest w niektórych przepisach obligowany terminami, nie musi ich zachowywać, bo oddziaływanie powyższego przepisu, tak samo działa w odniesieniu do obowiązków organu związanych z przewidzianymi prawem terminami.Wszystkie terminy będą biegły dalej – nie od nowa, ale właśnie dalej – od chwili odwołania stanu epidemii.

Jeżeli zostanie wydany akt administracyjny (decyzja, postanowienie), to z uwagi na brak biegu terminu procesowego na wniesienie środka zaskarżenia decyzja po upływie 7 lub 14 dni od momentu otrzymania przez stronę postępowania nie staje się ostateczna. Za każdym razem konieczne jest oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania. Dopiero wtedy decyzja będzie ostateczna i wykonalna. 

Jednocześnie informuję, że Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków przyjmuje i rozpatruje wnioski w dotychczasowym zakresie działania:

  1. Rozpatruje sprawy, co do których jest w stanie wypowiedzieć się na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów.
  2. Na bieżąco dokonuje weryfikacji kosztorysów na potrzeby Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  3. Nie przeprowadza komisji, kontroli oraz oględzin w terenie.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem

Przypominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w walce z koronowirusem. Więcej...

W sprawie wniosków dotacyjnych

Opolski Wojewódzki Konserwator dziękuje za złożenie wniosków dotacyjnych i uprzejmie informuje, że do dnia 31 marca 2020 roku będzie trwała analiza formalna wniosków. Po tym czasie wszyscy wnioskodawcy, którzy zostaną wezwani do uzupełnienia wniosków powinni je przesłać pocztą.

Całodobowy dyżur telefoniczny OWKZ

W związku z zaistniałą sytuacją wystąpienia na terenie województwa opolskiego koronawirusa SARS-CoV-2 został uruchomiony całodobowy dyżur telefoniczny Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu w sprawach związanych z zagrożeniem koronawirusem:

 Pani Elżbieta Molak – Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków – nr tel. 503 094 580

Pani Anna Molenda – Wydział Zabytków Ruchomych – nr tel. 500 070 839

Pan Grzegorz Molenda – Wydział Zabytków Archeologicznych – nr tel. 500 070 839

Pani Patrycja Szkółka - Wydział Zabytków Nieruchomych - nr tel. 517 525 622

W sprawach urzędowych prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy urzędu: 7:30-15:30 na numery telefonów stacjonarnych wymienionych w zakładce KONTAKT:

Sekretariat - nr tel.77 45 24 433

Archiwum - nr tel. 77 45 24 342

Wydział Zabytków Archeologicznych - nr tel. 77 45 24 104

Wydział Zabytków Ruchomych - nr tel. 77 45 24 559

Wydział Zabytków Nieruchomych - nr tel. 77 45 24 520

Informacja Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Szanowni Państwo,

ze względu na zaistniałą w Polsce sytuację związaną z epidemią Covid-19 Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, kierując się stanem wyższej konieczności, zaleceniami administracji państwowej oraz bezpieczeństwem petentów, informuje o ograniczeniu dostępności budynku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu dla petentów. Ograniczenia dotyczą także udostępniania zbiorów archiwalnych. Istnieje możliwość udostępniania niektórych materiałów archiwalnych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przepraszając za zaistniałe utrudnienia, OWKZ uprzejmie prosi o przesyłanie wniosków za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej (e-mail i ePUAP). W razie potrzeby można kontaktować się z urzędem telefonicznie.

O wszelkich zmianach związanych z dostępem do urzędu poinformujemy Państwa niezwłocznie.

 

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM