Wyniki odwołań w ramach I naboru do programu OCHRONA ZABYTKÓW 2018

Po rozpatrzeniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwołań w ramach I naboru do programu Ochrona Zabytków 2018 w województwie opolskim sześć obiektów uzyskało dofinansowanie na prace konserwatorskie w wysokości 950 000 złotych. Ministerstwo przeznaczyło kwotę 300 000 złotych na interwencyjny remont budowlano-konserwatorski mauzoleum rodziny Schaffgotschów w Kopicach. Dotacją w wysokości 200 000 złotych dofinansowano I etap prac remontowo-budowlanych przy konstrukcji kościoła cmentarnego pw. św. Marcina i św. Bartłomieja w Borkach Wielkich. Dotację 180 000 złotych uzyskano na kontynuację remontu kruchty zachodniej kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Małujowicach. Po 100 tysięcy złotych Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało na remont pokrycia dachowego iglicy wieży oraz elewacji kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opolu-Groszowicach oraz na prace konserwatorskie przy ołtarzach bocznych, znajdujących się w kościele cmentarnym pw. św. Józefa w Baborowie. Prace remontowe przy elewacji kościoła pw. św. św. Piotra i Pawła w Pakosławicach dofinansowano w kwocie 70 000 złotych.

Informacja na temat wycinki drzew

W związku z wejściem w życie w dniu 18 stycznia 2018 r. Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody (DzU z 2018 r. poz. 10), informuję, że zgodnie z art.83f ust.4 tejże ustawy,
w przypadku zamiaru usunięcia drzewa z terenu wpisanego do rejestru zabytków i stanowiącego własność osoby fizycznej, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia tego zamiaru do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Dotyczy to przypadków, w których obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5cm przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko osoby zgłaszającej,

- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,

- rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa do nieruchomości.

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ciągu 21 dni od otrzymania zgłoszenia dokonuje oględzin drzewa, a następnie w terminie 14 dni od dnia oględzin może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Wydanie ostatecznej decyzji o sprzeciwie wobec zamiaru usunięcia drzewa stanowi podstawę do wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia konserwatorskiego.

Jednocześnie zaznaczam, że pozostałe podmioty – osoby prawne, związki wyznaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa itd. – są obowiązane uzyskać zezwolenie WKZ na usunięcie drzew lub krzewów z terenów wpisanych do rejestru zabytków.

oprac. Marta Ocharska

II nabór wniosków do Programu MKiDN 2018 – Ochrona zabytków

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęło II nabór wniosków do programu Ochrona zabytków na rok 2018. Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

Wnioski można składać w terminie do 31 marca 2018 r., z zastrzeżeniem § 7 regulaminu programu.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Wytycznymi do oceny wniosków oraz realizacji zadań w ramach programu Ochrona zabytków na rok 2018 błędem formalnym jest złożenie wniosku na zadanie, które zostało poddane ocenie w I naborze.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2018/ochrona-zabytkow.php

DOTACJE MKiDN – WYNIKI I NABORU WNIOSKÓW W 2018 ROKU

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zamieszczone zostały wyniki I naboru wniosków w ramach programu „Dziedzictwo Kulturowe” – priorytet „Ochrona Zabytków”.

Z terenu województwa opolskiego na 95 złożonych wniosków przyznano 11 dotacji na kwotę 3 120 000,00 (trzy miliony sto dwadzieścia tysięcy złotych). Wsparcie finansowe przeznaczono na prace konserwatorskie przy wymienionych niżej obiektach (tabela dotowanych zabytków):

1) Dom Zakonnic i Prałatura (dawny Klasztor Norbertanek) w Opolu-Czarnowąsach;

2) kościól pw. św. Mikołaja w Brzegu;

3) zamek w Głogówku;

4) kościół pw. św. Jana Ewangelisty w Paczkowie;

5) XVIII-wieczny budynek mieszkalny w Unikowicach;

6) kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach;

7) kościół pw. św. Józefa w Baborowie;

8) Zamek Biskupi w Otmuchowie;

9) kościół pw. św. Bartłomieja w Głogówku;

10) kościół pw. św. Jodoka w Suchej Psinie;

11) dwór w Gierałcicach.

Odwołania należy składać w terminie do 19 lutego 2018 r.

Tabela z wykazem wszystkich wniosków z województwa opolskiego, złożonych w ramach I naboru do programu MKiDN.

Podziękowanie

         Od 03 stycznia 2018 roku przechodzę na emeryturę. Dziękuję Koleżankom i Kolegom z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu oraz konserwatorom samorządowym za wieloletnie współdziałanie na rzecz ochrony zabytków w województwie opolskim. Dziękuję licznym współpracownikom z muzeów Opolszczyzny, starostw, gmin, firm oraz parafii, którzy harmonijnie troszczyli się wraz ze mną o obiekty zabytkowe.

                                Krzysztof Spychała

ZMIANA KRYTERIÓW WŁĄCZANIA POJAZDÓW DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI

Od dnia 01.01.2018 r. w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu wprowadza się następujące kryteria włączania pojazdów zabytkowych do wojewódzkiej ewidencji zabytków ruchomych:

Pojazd zabytkowy:

 -  powinien mieć nie mniej niż 30 lat;

- w wyjątkowych przypadkach pojazdy mające mniej niż 30 lat mogą zostać włączone do ewidencji zabytków, o ile są egzemplarzami unikalnymi z racji wyjątkowych rozwiązań konstrukcyjnych i jednostkowej produkcji, charakteryzują się wyjątkowymi wartościami historycznymi (związanymi z osobą lub wydarzeniem historycznym). W powyższym przypadku wartość zabytkową pojazdu powinny potwierdzi dwie niezależne ekspertyzy rzeczoznawców techniki motoryzacyjnej;

- nie może być produkowany (w modelu) od co najmniej 15 lat;

- powinien posiadać minimum 75% zachowanych części oryginalnych (w tym główne podzespoły).

Ogłoszenie

Nowa siedziba Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków mieści się w pokojach 615-621 oraz 628-629 na VI piętrze Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu.

 

Ogłoszenie

W związku z pracami remontowymi związanymi z przeprowadzką siedziby Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w najbliższych dniach nastąpią utrudnienia w kontakcie bezpośrednim i telefonicznym z pracownikami urzędu. Uprzejmie prosimy o kontaktowanie się we wszystkich sprawach z sekretariatem (nr tel. 77 45 24 433).

Za zaistniałą sytuację i wszelkie niedogodności Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków przeprasza.

 

Dzień wolny od pracy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu

W związku z Zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji publicznej Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu będzie nieczynny w dniu 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek).

Dzień pracy urzędu został wyznaczony na sobotę 9 września 2017 r.

 

Wyniki II naboru do programu OCHRONA ZABYTKÓW 2017

        Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył wnioski w ramach II naboru do programu „Ochrona Zabytków 2017”, mającego na celu zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowanego poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków ruchomych i nieruchomych oraz ich udostępnienie na cele publiczne. Z województwa opolskiego dofinansowanie uzyskał wniosek na prace konserwatorskie przy kościele paraf. pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy. Na renowację wystroju architektonicznego nawy południowej kościoła, obejmującej część wczesnogotycką, przeznaczono kwotę w wysokości 290 000 zł.

Odwołania należy składać w terminie do 6 lipca 2017 r. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2017/ochrona-zabytkow.php

 oprac. Katarzyna Długosz-Niedbalec

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM