„Dzielnica – wieś z przeszłością” – warsztaty archeologiczne

Na początku grudnia 2016 r. odbyły się w miejscowości Dzielnica warsztaty archeologiczne dla społeczności lokalnej połączone z ekspozycją oraz multimedialnym wykładem prezentującym wyniki dotychczasowych badań archeologicznych, prowadzonych w Dzielnicy, gm. Cisek. Niniejsze warsztaty, które m.in. obejmowały pokaz wytwarzania narzędzi kamiennych, identyfikacji odkrytych szkieletów ludzkich oraz nasion roślin, zostały współfinansowane przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zorganizowane przez Fundację Nauki Archeologia Silesiae, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Oddział Górnośląski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich oraz Gminę Cisek i Sołectwo Dzielnica.

W trakcie wykładu przedstawiono wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych, które były prowadzone na terenie miejscowości Dzielnica od 2004 roku. W skład zespołu badawczego, kierowanego przez archeologa dr Mirosława Furmanka (UWr) wchodzili: mgr Artur Rapiński (archeolog WUOZ-u w Opolu), mgr Agata Sady (archeobotanik z Muzeum Śląska w Katowicach), mgr Agata Hałuszko (antropolog z Uniwersytetu Wrocławskiego) oraz mgr Marek Grześkowiak i mgr Adrian Podgórski (doktoranci Studium Nauk o Kulturze UWr). w pracach wykopaliskowych uczestniczyli studenci i doktoranci Instytutu Archeologii UWr oraz mieszkańcy Dzielnicy i Łanów. Prace terenowe wizytowali i konsultowali m.in. mgr Krzysztof Spychała, zastępca Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz prof. dr hab. Vratislav Janak z Uniwersytetu Śląskiego w Opawie. Równolegle z badaniami archeologicznymi zespół przyrodników z Zakładu Geomorfologii, Geoarcheologii i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (prof. dr hab. Tomasz Kalicki, dr inż. Joanna Krupa, mgr Sławomir Chwałek) prowadził badania pozwalające na rekonstrukcję środowiska w pradziejach. Archeolog dr Michał Borowski (UJ w Krakowie) podjął prace poszukiwawcze miejsc, z których społeczności pradziejowe pozyskiwały glinę.

W wyniku interdyscyplinarnych badań osad archeologicznych i pochówków w Dzielnicy odkryto pozostałości kilkunastu obiektów, które były użytkowane w pradziejach (od V do I tysiąclecia przed Chrystusem) przez społeczności:

- pierwszych rolników z kultury ceramiki wstęgowej rytej;

- kultury lendzielskiej;

- łowców i zbieraczy związanych z kulturą niemeńską;

- kultury pucharów lejkowatych;

- kultury mierzanowickiej;

- kultury łużyckiej.

            Dokonane w ciągu 11 lat prac badawczych unikatowe odkrycia wskazują, że stanowisko w Dzielnicy jest jednym z najważniejszych obiektów nie tylko na terenie Polski, ale także Europy Środkowej. Opisane wyżej stanowisko archeologiczne jest zagrożone erozją gleby oraz głęboką orką. Dlatego niezbędne jest dalsze prowadzenie ratunkowych prac archeologicznych.

oprac. Krzysztof Spychała, Katarzyna Długosz-Niedbalec na podstawie Sprawozdania z archeologicznych badań ratowniczych w Dzielnicy, stan.17, gm. Cisek, woj. opolskie przeprowadzonych w 2016 roku Mirosława Furmanka oraz artykułu z OIK 2015 Mirosława Furmanka i Artura Rapińskiego Archeologia w badaniach krajobrazu kulturowego Opolszczyzny. Mikroregion Dzielnicy, woj. opolskie w młodszej epoce kamienia

 

Zdjęcia (1-3) z prac archeologicznych (fot. z archiwum WUOZ-u w Opolu)

Dzielnica 17 badania 2016 1 Dzielnica 17 badania 2016 2

Dzielnica 17 badania 2016 3 

 

Zdjęcia z warsztatów archeologicznych (fot. z archiwum WUOZ-u w Opolu)

Warsztaty w Dzielnicy fot.WUOZ w Opolu 2 Dzielnica warsztat fot. WUOZ w Opolu Dzielnica warsztaty fot.WUOZ w Opolu 3
Dzielnica warsztaty fot.WUOZ w Opolu 6 Dzielnica warsztaty fot.WUOZ w Opolu 8 Dzielnica warsztaty fot.WUOZ w Opolu 7
Dzielnica warsztaty fot.WUOZ w Opolu 4 Dzielnica warsztaty fot.WUOZ w Opolu 5 Dzielnica warsztaty fot.WUOZ w Opolu 9

 

 

 

Dawny Browar Miejski w Brzegu został wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Opolu dnia 01.09.2016 r. wpisał z urzędu do rejestru zabytków nieruchomych województwa opolskiego zespół zabudowań browaru w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia 23.

Zespół budynków browaru został zbudowany w 2 poł. XIX w., rozbudowany na początku i w latach 60-70 XX w. Centrum placu zajmuje prostokątny budynek warzelni z częścią administracyjno-biurową. Trójkondygnacyjny budynek warzelni murowany z cegły klinkierowej, z dwukondygnacyjną przybudówką oraz pięciokondygnacyjną, krytą czworobocznym hełmem wieżą od wschodu. Kondygnacje elewacji rozdzielone fryzem ząbkowym. Do części elewacji południowej warzelni przylega parterowy, murowany z cegły klinkierowej budynek kompresorowni. Od strony północnej do budynku warzelni przylega parterowy, murowany z cegły klinkierowej budynek kotłowni o elewacjach artykułowanych lizenami. Ośmioboczny komin kotłowni, który u nasady jest czworoboczny, został ozdobiony fryzem ząbkowym i konsolkowym. Od północy do kotłowni przylega prostokątny, murowany z cegły budynek warsztatu mechanicznego z wyższą wiatą. W budynku znajduje się posadzka z żeliwnych płytek. Dwuspadowy dach wiaty jest o konstrukcji drewnianej wzmocnionej stalowymi belkami, kryty papą.

            Wybudowany w XIX w. browar na stałe wpisał się w krajobraz kulturowy miasta, stanowi cenny przykład tradycji piwowarskich Brzegu (piwo Bockbier, Jasne piwo pełne, Piastowskie, Karlik). Zachowany w oryginalnej, praktycznie niezmienionej formie, zarówno w zakresie konstrukcji, jak i dekoracji architektonicznej kompleks browaru stanowi interesujący przykład architektury przemysłowej, ulegającej przemianom wynikającym z rozwoju i potrzeb przemysłu.

OWKZ jako organ administracji publicznej podjął działania mające na celu trwałe zachowanie kompleksu zabytków w oparciu o art.6 ust.1 lit. e Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DzU z 2014 r. poz. 1446 tekst jednolity z dnia 10 września 2014 r.), mówiący, że ochronie podlegają, bez względu na stan zachowania, zabytki nieruchome będące w szczególności obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami przemysłowymi.

oprac. Renata Taratyka-Kozioł, Katarzyna Długosz-Niedbalec

 

Na stronie głównej Browar Miejski w Brzegu na widokówce, 1900-1920, ze strony: dolny-slask.org.pl

Poniżej fotografie z archiwum WUOZ-u w Opolu

Browar w Brzegu fot. WUOZ w Opolu 3 Browar w Brzegu fot. WUOZ w Opolu 4 Browar w Brzegu fot. WUOZ w Opolu 1
Browar w Brzegu fot. WUOZ w Opolu 2 Browar w Brzegu fot. WUOZ w Opolu 6  Browar w Brzegu fot. WUOZ w Opolu 5

 

 

Otwarcie wystawy archeologicznej w Dzielnicy

Szanowni Państwo

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Fundacja Nauki "Archaeologia Silesiae", Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Oddział Górnośląski Stowarzyszenia naukowego Archeologów Polskich, Gmina Cisek oraz Sołectwo Dzielnica serdecznie zapraszają na otwarcie wystawy prezentującej wyniki badań archeologicznych w Dzielnicy oraz wykłady i warsztaty. Spotkanie odbędzie się w środę, 7 grudnia 2016 r. w Domu Wiejskim w Dzielnicy, przy ul. Wiejskiej 66, o godz. 16.00.

Szkolenie WUOZ

Szanowni Państwo!


Uprzejmie informuję, że w dniach 20-21 października 2016 r. pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu będą przebywać na szkoleniu.
Sekretariat będzie czynny w godzinach od 7.30 do 15.30.

Uwaga! Powstała aplikacja ArtSherlock

Baner blackAplikacja ArtSherlock powstała w celu identyfikacji polskich strat wojennych w dziedzinie dóbr kultury. Aplikacja stanowiąca autorski projekt Fundacji Communi Hereditate, sfinansowany przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy, została zrealizowana we współpracy merytorycznej z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. ArtSherlock, dzięki dostępności dla systemów operacyjnych Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry pozwala na błyskawiczne weryfikowanie zdjęć dzieł sztuki, wykonanych urządzeniami mobilnymi, ze zgromadzonymi w bazie strat wojennych MKiDN wizerunkami dóbr kultury utraconymi przez Polskę w wyniku II wojny światowej. Mamy nadzieję, że aplikacja ta będzie skutecznym narzędziem w rękach muzealników działających na rzecz odnalezienia i restytucji polskich strat wojennych.

Nieczynne archiwum zakładowe WUOZ

W związku z rozpoczętym, generalnym remontem pomieszczeń archiwum zakładowego, Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że ze względu na ww. prace tutejsze archiwum będzie nieczynne od dnia 16 maja do dnia 17 czerwca 2016 roku.

Za wszelkie utrudnienia wynikające z powyższej sytuacji z góry wszystkich zainteresowanych chęcią skorzystania z zasobu archiwum przepraszamy, prosząc jednocześnie o cierpliwość oraz wyrozumiałość.    

Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Szanowni Państwo!

W związku z Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2016 r. Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że w dniu 27 maja 2016 r. (piątek) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu będzie nieczynny.

Dzień 4 czerwca 2016 r. (sobota) będzie dniem pracy (7.30 – 15.30).

Ogłoszenie naboru na stanowisko inspektora ochrony zabytków

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko inspektora ochrony zabytków w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. Szczegółowe informacje pod adresem: https://bipwuoz.e-wojewoda.pl/pl/c/ogloszenie-o-naborach.html

Znaleziono popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego

Patrol policji przekazał 25.02.2016 r. przedstawicielowi Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego, znalezione na ul. E. Osmańczyka w Opolu.

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje właściciela zabytku. 

Ogłoszenie II naboru wniosków o dotacje MKiDN

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił drugi nabór wniosków w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe – priorytet Ochrona Zabytków. W ramach priorytetu można ubiegać się
o dofinansowanie:

  • prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w 2016 roku;
  • prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych  przeprowadzonych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków).

Uwaga ! Do priorytetu nie kwalifikują się zadania, które są współfinansowane ze środków europejskich.
Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem portalu EBOI do dnia 31 marca 2016 roku.

Warunki starania  się o  dotację określone są  szczegółowo w  regulaminie programu dostępnym na  stronie internetowej  Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pod  adresem: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2016/dziedzictwo-kulturowe/ochrona-zabytkow.php

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM