Zgodnie z art. 87 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzenia programów opieki nad zabytkami (dalej POnZ). Każdorazowo po sporządzeniu przez dany powiat lub gminę POnZ musi zostać przedłożony właściwemu terytorialnie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków celem zaopiniowania. Po uzyskaniu pozytywnej opinii musi zostać uchwalony przez Radę Miasta lub Gminy. POnZ jest sporządzany raz na cztery lata, lecz co dwa lata wójt, burmistrz lub prezydent sporządza sprawozdanie z realizacji założeń POnZ Radzie.

Głównym adresatami/odbiorcami powiatowych i gminnych POnZ jest przede wszystkim społeczność lokalna i to nie tylko właściciele/użytkownicy obiektów zabytkowych, lecz ogół społeczności. Celami POnZ są m.in. dążenie do poprawy stanu zachowania dziedzictwa narodowego jakim są obiekty zabytkowe, ekspozycja krajobrazu kulturowego jak i wykorzystanie zabytków na cele i potrzeby społeczne, edukacyjne a nawet gospodarcze. Konsekwentna realizacja przez władze gminy założeń Programu może stać się ważnym czynnikiem rozwoju gminy, np. w szeroko rozumianej turystyce, może stać się też ważnym czynnikiem w integracji społeczności lokalnej podkreślając poczucie dumy z posiadanych zabytków i wspólnych korzeni.

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM