Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków:

• kieruje pracami urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi organów nadrzędnych,

• organizuje pracę urzędu dokonując odpowiedniego podziału pracy na poszczególne komórki organizacyjne oraz zatwierdzając zakresy uprawnień i obowiązków pracowników,

• sprawuje nadzór nad merytorycznie prawidłowym i zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa załatwianiem spraw przez podległych pracowników,

• składa do Wojewody wnioski o powierzenie, w drodze porozumienia, prowadzenia niektórych spraw z zakresu swojej działalności gminom i powiatom, związkom gmin i powiatów, położonym na terenie województwa oraz kierownikom instytucji kultury wyspecjalizowanych w opiece nad zabytkami,

• wydaje decyzje administracyjne, a także sprawuje nadzór nad ich wydawaniem przez organa lub osoby uprawnione jw.,

• wydaje zarządzenia i polecenia służbowe w sprawach organizacyjnych urzędu,

• zapewnia przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,

• zatwierdza plany rzeczowo-finansowe,

• realizuje zadania wynikające z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

• sporządza, w ramach przyznanych środków budżetowych plany finansowania ochrony zabytków i opieki nad zabytkach,

• zaciąga zobowiązania finansowe w ramach przyznanych środków budżetowych,

• prowadzi rejestr i wojewódzką ewidencję zabytków oraz gromadzi dokumentację w tym zakresie,

• jest organem pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w odrębnych przepisach,

• wydaje, zgodnie z właściwością decyzje, postanowienia i zaświadczenia w sprawach określonych w ustawie oraz przepisach odrębnych,

• sprawuje nadzór nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach oraz badań archeologicznych,

• organizuje i prowadzi kontrole w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

• opracowuje wojewódzkie plany ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz koordynuje działania przy realizacji tych planów,

• upowszechnia wiedzę o zabytkach,

• współpracuje z innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków,

• powołuje Wojewódzką Radę Ochrony Zabytków,

• pełni funkcję pracodawcy oraz sprawuje nadzór nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy przez pracowników urzędu,

• sprawuje nadzór nad merytorycznie prawidłowym i zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa załatwianiem spraw przez podległych pracowników,

• upoważnia kierowników działów do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie,

• opracowuje i przedstawia plany, sprawozdania oraz informacje o pracy urzędu Wojewodzie i Generalnemu Konserwatorowi Zabytków.

 

 

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM