Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków:

 • kieruje pracami urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi organów nadrzędnych
 • organizuje pracę urzędu dokonując odpowiedniego podziału pracy na poszczególne komórki organizacyjne oraz zatwierdzając zakresy uprawnień i obowiązków pracowników
 • sprawuje nadzór nad merytorycznie prawidłowym i zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa załatwianiem spraw przez podległych pracowników
 • składa do Wojewody wnioski o powierzenie, w drodze porozumienia, prowadzenia niektórych spraw z zakresu swojej działalności gminom i powiatom, związkom gmin i powiatów, położonym na terenie województwa oraz kierownikom instytucji kultury wyspecjalizowanych w opiece nad zabytkami
 • wydaje decyzje administracyjne, a także sprawuje nadzór nad ich wydawaniem przez organa lub osoby uprawnione j .w.
 • wydaje zarządzenia i polecenia służbowe w sprawach organizacyjnych urzędu
 • zapewnia przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej
 • zatwierdza plany rzeczowo - finansowe
 • realizuje zadania wynikające z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
 • sporządza, w ramach przyznanych środków budżetowych plany finansowania ochrony zabytków i opieki nad zabytkach
 • zaciąga zobowiązania finansowe w ramach przyznanych środków budżetowych
 • prowadzi rejestr i wojewódzką ewidencję zabytków oraz gromadzi dokumentację w tym zakresie
 • jest organem pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w odrębnych przepisach
 • wydaje, zgodnie z właściwością decyzje, postanowienia i zaświadczenia w sprawach określonych w ustawie oraz przepisach odrębnych
 • sprawuje nadzór nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach oraz badań archeologicznych
 • organizuje i prowadzi kontrole w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
 • opracowuje wojewódzkie plany ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz koordynuje działania przy realizacji tych planów
 • upowszechnia wiedzę o zabytkach
 • współpracuje z innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków
 • powołuje Wojewódzką Radę Ochrony Zabytków
 • pełni funkcję pracodawcy oraz sprawuje nadzór nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy przez pracowników urzędu
 • sprawuje nadzór nad merytorycznie prawidłowym i zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa załatwianiem spraw przez podległych pracowników
 • upoważnia kierowników działów do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakres
 • opracowuje i przedstawia plany, sprawozdania oraz informacje o pracy urzędu Wojewodzie i Generalnemu Konserwatorowi Zabytków

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

oik2012okladka

W Opolskim Informatorze Konserwatorskim z 2012 r. można Więcej >>

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM