EDDwięcej

Konkursywięcej

Szlakiwięcej

Galeriewięcej
 

Zaproszenie na Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków Elżbieta Molak ma zaszczyt zaprosić na regionalne obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, które odbędą się w dniu 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Muzeum Diecezjalnego w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 1a.

Program spotkania:

 • 11:00 Powitanie gości przez organizatorów spotkania – Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Elżbietę Molak oraz Dyrektora Muzeum Diecezjalnego ks. prof. dr hab. Piotra Pawła Maniurkę

 • 11:20 Wykład dr inż. arch. Moniki Adamskiej Dwa gmachy urzędu opolskiej rejencji. Od XIX-wiecznego klasycyzmu do modernizmu okresu międzywojennego.

 • 11:50 Wręczenie odznak Za opiekę nad zabytkami

 • 12:10 Wykład Jerzego Skarbka Prace restauratorskie odcinka miejskiego muru obronnego Opola przy ul. Łangowskiego

 • 12:40 Poczęstunek i zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego

Na pierwszej stronie widok na Opole od zachodu z 1733 r., miedzioryt wg rysunku Friedricha Bernharda Wernera, fotografia ze zbiorów archiwum zakładowego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu, sygn. 6142n.

Zaproszenie na V Konferencję organoznawczą Śląskie Organy

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej oraz Katedra Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego (WTUO) zapraszają na V Konferencję organoznawczą Śląskie Organy, która odbędzie się 5 kwietnia 2017 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Wojciecha Drzymały 1a w sali nr 18. Szczegółowy program w załączeniu.

 

 

 

 

 

 

Polecamy cykl wykładów z TERMOMECHANIKI OŚRODKÓW WIELOSKŁADNIKOWYCH

Katedra Fizyki Materiałów Politechniki Opolskiej i Komisja Inżynierii Budowlanej oddziału PAN-u w Katowicach uprzejmie zaprasza na seminaria z TERMOMECHANIKI OŚRODKÓW WIELOSKŁADNIKOWYCH, które odbywają się w każdy wtorek o godz. 9:30 w Sali nr K-10 na Wydziale Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48.

Program:

28.02.2017

Spotkanie organizacyjne.

Organizing meeting.

07.03.2017

mgr inż. Mariusz Poński

Zagadnienia odwrotne w stochastycznej analizie transportu masy i energii w przegrodzie budowlanej.

Reverse issues in stochastic analysis of the mass and energy transport in building partition.

14.03.2017 prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał

Dyfuzja nie podlegająca prawu Ficka.

Non Fickian diffusion.

21.03.2017 prof. dr hab. inż. Jan Kubik

Gradientowe przepływy masy-zastosowanie w biologii.

Gradient-mass flows used in biology.

28.03.2017 dr hab. inż. Zbigniew Perkowski, prof. PO

Zastosowanie modeli nielokalnej plastyczności i degradacji sprężystej w analizie zespolonej belki drewniano-żelbetowej.

Use of nonlocal plasticity models and elastic degradation in composite wood and concrete beams analysis.

04.04.2017 dr inż. Kamil Pawlik

Wyznaczanie parametrów reologicznych drewna na podstawie badań drgań wspornika drewnianego.

Determination of rheological parameters of wood based on the research of vibration of timber cantilever.

11.04.2017 mgr inż. Karolina Tatara

Rekonstrukcja rozkładu prędkości propagacji fali z wykorzystaniem techniki regularyzacji.

Reconstruction of velocity distribution of the propagation wave with using regularization technique.

25.04.2017 dr hab. inż. Jadwiga Świrska-Perkowska, prof. PO

Modele symulacji przegrody z izolacją transparentną.

Simulation models wall with transparent insulation.

09.05.2017 dr inż. Andrzej Kucharczyk

Wpływ zawilgocenia na propagację fali ultradźwiękowej w materiałach porowatych.

Effect of moisture content on the ultrasonic wave propagation in porous materials.

16.05.2017 dr inż. Andrzej Marynowicz

Wpływ dokładności pomiaru na wynik optymalizacji.

Influence of measurement accuracy on the optimization result.

23.05.2017 mgr inż. Mariusz Czabak

Analiza degradacji materiałowej zespolonych belek drewniano-betonowych na podstawie analizy MES z wykorzystaniem oprogramowania.

Materials degradation analysis of composite wood and concrete beams based on finite element analysis using the CAD software.

30.05.2017 mgr inż. Karolina Jęglet

Wpływ ograniczenia zbioru kryteriów oceny wariantów decyzji na wyniki wielokryterialnej analizy porównawczej.

The impact of decision evaluation criteria set on multi-criteria comparative analysis results.

06.06.2017 mgr inż. Urszula Midek

Wpływ efektu skali na mechanikę zniszczenia drewna konstrukcyjnego.

The impact of economies of scale on the mechanics of destruction structural timber.

13.06.2017 mgr inż. Marta Oczkowska

Zależność wczesnej i późnej absorpcji wody od gęstości autoklawizowanego betonu komórkowego.

The relationship between an early and late water sorptivity and the density of aac concrete.

20.06.2017

Spotkanie podsumowujące.

Closing meeting.

 

Ogłoszono konkurs „Zabytek Zadbany 2017”

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków Zabytek Zadbany. Zgłoszenia do konkursu mogą składać właściciele, posiadacze i zarządcy obiektów wpisanych do rejestru zabytków, a także wojewódzcy konserwatorzy zabytków, konserwatorzy samorządowi działający z ich upoważnienia oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków. Za realizację konkursu odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków.

Od 2017 roku konkurs Zabytek Zadbany odbywa się na podstawie nowego regulaminu. W tegorocznej edycji zabytkowe obiekty można zgłaszać w jednej z 6 kategorii:

 • Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu,

 • Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe);

 • Adaptacja obiektów zabytkowych;

 • Architektura i budownictwo drewniane;

 • Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne;

 • Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Pełny regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową dostępny jest na stronie www.nid.pl w zakładce Zabytek Zadbany. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 stycznia 2017 r.

Szczegółowe informacje o konkursie: http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/

Plakat konkursu Zabytek Zadbany 2017 ze strony: www.nid.plZachęcamy do głosowania na Górę św. Anny, ubiegającą się o Znak Dziedzictwa Europejskiego w edycji 2017

„Znak Dziedzictwa Europejskiego jest wyróżnieniem przyznawanym obiektom dziedzictwa kulturowego, które odegrały szczególną rolę w kształtowaniu historii i kultury Europy lub rozwoju wartości stanowiących fundament integracji europejskiej. Ogólnym celem Znaku Dziedzictwa Europejskiego (ZDE) jest wzmocnienie u obywateli europejskich, w szczególności u młodych ludzi, poczucia przynależności do Unii Europejskiej, w oparciu o wspólne wartości i elementy europejskiej historii i dziedzictwa kulturowego, a także uznanie walorów różnorodności krajowej i regionalnej oraz wzmocnienie wzajemnego zrozumienia i dialogu międzykulturowego.” (za MKiDN)

        Inicjatywa uhonorowania Znakiem Dziedzictwa Europejskiego (ZDE) obiektów, które mają silną europejską wartość symboliczną, powstała w 2006 r. Jednak po raz pierwszy ZDE przyznano w 2013 r.

            W 2015 r. Znak Dziedzictwa Europejskiego otrzymały trzy polskie obiekty, które odegrały znaczącą rolę w historii i kulturze Europy oraz stały się symbolem europejskich wartości i praw człowieka:

            - związane z Unią Lubelską (zawartą w 1569 r. między Polską i Litwą) zabytki Lublina: kościół pw. św. Stanisława, klasztor Dominikanów, kościół pw. św. Trójcy oraz pomnik Unii Lubelskiej;

            - historyczny zespół obiektów Stoczni Gdańskiej (Sala BHP, Brama nr 2, plac Solidarności z pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970 roku) oraz Europejskie Centrum Solidarności;

            - Konstytucja 3 Maja z 1791 r.

           

W 2016 r. Znakiem Dziedzictwa Europejskiego uhonorowano Cmentarz wojenny nr 123 Łużna-Pustki z okresu I wojny.

W obecnej edycji, w ramach wstępnej selekcji kandydatów na poziomie krajowym, odbywa się do końca grudnia 2016 r. głosowanie na stronach internetowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Spośród obiektów, które uzyskają największą liczbę głosów, zostaną wyłonione przez Komitet do spraw Znaku Dziedzictwa Europejskiego dwa obiekty. Ostateczny wybór zostanie dokonany przez ekspertów Unii Europejskiej.

Zachęcamy do głosowania na Górę św. Anny, która jako jeden z najcenniejszych obiektów Polski została uznana w 2004 r. za pomnik historii!

Link do strony, na której można zagłosować: http://konkursy.mkidn.gov.pl

oprac. Katarzyna Długosz-Niedbalec

 

Góra Świętej Anny (fot. I-ze strony www.franciszkanie.com, II-IV z archiwum WUOZ-u w Opolu

Gra w.Anny sanktuarium fot. z www.franciszkanie.com 1 Gra w. Anny sanktuarium fot. WUOZ w Opolu 1 Gra w. Anny kaplica Wniebowzicia NMP fot. WUOZ w Opolu 1
Gra w. Anny amfiteatr fot. WUOZ w Opolu 1    

Wolontariat na rzecz dziedzictwa

            Przypominamy, że tylko do 30 listopada 2016 r. trwa nabór wniosków do programu Wolontariat na rzecz dziedzictwa. Program ten jest jednym z działań Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017. Jego głównym celem jest tworzenie możliwości zaangażowania się społeczeństwa w poznawanie własnego dziedzictwa kulturowego oraz w system opieki nad zabytkami, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządami, służbami konserwatorskimi, wolontariuszami i społecznościami lokalnymi.

W ramach programu Wolontariat na rzecz dziedzictwa należy składać wnioski projektów promujących:

- funkcję edukacyjną dziedzictwa kulturowego jako nośnika poszukiwania, zdobywania i przekazywania wiedzy, pobudzania zainteresowania i chęci uczenia się;

- poznawanie i zrozumienie dziedzictwa kulturowego poprzez dawania odbiorcom okazji do aktywnego udziału w renowacji lub rewaloryzacji zabytku;

- wykorzystanie roli dziedzictwa kulturowego w rozwoju turystyki lokalnej;

- działania związane z popularyzacją lokalnego dziedzictwa kulturowego;

- zadania prowadzące do zabezpieczenia, utrwalenia i zachowania substancji zabytku;

- prace pomocnicze przy dokumentacji i inwentaryzacji obiektów, dokumentacji źródłowej i terenowej.

            Poza możliwością dofinansowania projektów program zakłada pomoc merytoryczną oraz wsparcie organizacji pozarządowych
w budowaniu wspólnych działań na rzecz opieki nad zabytkami.

Wniosek w systemie EBOI znajduje się pod linkiem: https://esp.mkidn.gov.pl/Eform/EformList/c83ae2c7-8f46-4dad-b083-ab677a565025

 

Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie 2016 oraz Targi „Dziedzictwo”

 W dniach od 5-7 października 2016 r. odbędą się w Warszawie Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków, dr hab. Magdaleny Gawin oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Barbary Jezierskiej. Podczas Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich, którym towarzyszą Targi Dziedzictwo, zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące ochrony zabytków i opieki nad nimi, w tym nowe rozwiązania organizacyjne, projektowe i technologiczne, przydatne w realizowaniu prac konserwatorskich. Targi Dziedzictwo, które nawiązują do dobrych tradycji organizowanych w latach 2005-2007 Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Rewitalizacji Miast ZABYTKI, są skierowane do osób z branży ochrony i restauracji zabytków oraz ochrony, wyposażenia archiwów, bibliotek i muzeów. W trakcie Targów Dziedzictwo swoje oferty prezentują producenci i dystrybutorzy sprzętu oraz dostawcy usług specjalistycznych, związanych m.in. z konserwacją i przechowywaniem zabytków.

 W programie tegorocznych 4. Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek Dziedzictwo oraz Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich przewidziane są konferencje tematyczne, prelekcje eksperckie, dyskusje oraz wystawy o dziedzictwie, m.in. panel dla wojewódzkich konserwatorów zabytków, spotkanie dotyczące stanu zachowania zabytków sakralnych czy też aktualnych problemów odnoszących się do zwalczania przestępczości przeciwko obiektom zabytkowym. Podejmowane będą też tematy związane z finansowaniem rewitalizacji zabytków ze środków UE czy orzecznictwem administracyjnym i konserwatorskim.

Targom Dziedzictwo 2016 towarzyszy szereg wystaw:

- „A jednak jest Warszawa!!!”; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz Archiwum Państwowe w Warszawie
-  Prezentacja Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
- „Elizeum  - podziemny salon księcia, dla przyjaciół i pięknych pań”;  Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
- „Drewniana architektura sakralna – zasób, ochrona i konserwacja”; Narodowy Instytut Dziedzictwa
- „Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat”; Narodowy Instytut Dziedzictwa
-  Prezentacja projektu zagospodarowania terenu Fortu VIII Służew w Warszawie; Fest Grupa Sp. z o.o. oraz Turret Development Sp. z o.o.
- „Działalność Instytutu Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Narodowej”; Biblioteka Narodowa

oprac. Katarzyna Długosz-Niedbalec

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: http://www.targidziedzictwo.pl/

Ogólnopolski konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków

 GKZ konkurs    Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków na najlepszy projekt edukacyjny o dziedzictwie kulturowym, który:
- rozpoczął się i został zrealizowany w 2015 r.;
- upowszechniał wiedzę o konkretnym zabytku, zabytkach lub przestrzeni zabytkowej bądź też przyczynił się do zwiększania świadomości społecznej dotyczącej wartości i znaczenia  konkretnych obiektów zabytkowych i wpłynął na zwiększenie społecznego przekonania o potrzebie zachowania zabytków w dobrym stanie;
- przynajmniej częściowo angażował uczestników projektu i/lub publiczność do poznawania zabytków in situ;
- był organizowany lub współorganizowany przez właścicieli, posiadaczy lub zarządców obiektów lub przestrzeni wpisanych do rejestru zabytków.

     Konkurs, który jest skierowany do właścicieli lub zarządców obiektów zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków, ma na celu promocję działań związanych z upowszechnianiem wiedzy o dziedzictwie kulturowym oraz wzmocnienie świadomości społecznej dotyczącej wartości zabytków poprzez wybieranie, nagradzanie, a także promowanie najlepszych działań edukacyjnych podejmowanych w tym zakresie przez właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytków lub realizowanych we współpracy z nimi.

By wziąć udział w konkursie, należy do 26 września br. nadesłać zgłoszenie w wybranej kategorii:

I – prelekcje, wykłady, warsztaty,
II – aktywności plenerowe,
III – wystawy i projekty multimedialne.

Jury konkursu wybierze i nagrodzi najlepsze zgłoszone projekty. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w listopadzie 2016 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się pod adresem Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który realizuje procedurę konkursową: http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=3166

ZABYTKOMANIA – konkurs filmowy

zabytkomaniaOrganizowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Polski Instytut Sztuki Filmowej druga edycja konkursu filmowego Zabytkomania ruszyła 4 kwietnia 2016 r. Skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów i absolwentów szkół filmowych konkurs ma na celu rozwijanie pasji filmowej wśród młodych ludzi połączone z upowszechnianiem wiedzy o zabytkach i lokalnym dziedzictwie kulturowym. W tym roku uczestnicy będą ubiegać się o nagrodę w następujących kategoriach:
Grupa I – uczestnicy między 13 a 18 rokiem życia mogą nadsyłać prace w kategoriach: film dokumentalny lub reportaż nt. Pomników Historii oraz film animowany promujący lokalne tradycje, zwyczaje i obyczaje
Grupa II – uczestnicy powyżej 18 roku życia mogą nadsyłać prace w kategoriach: film dokumentalny lub reportaż nt. Pomników Historii, spot reklamowy promujący Europejskie Dni Dziedzictwa, film animowany promujący lokalne tradycje, zwyczaje i obyczaje.
Termin zgłoszenia uczestnictwa w konkursie upływa 30 czerwca 2016 r., natomiast ogłoszenie wyników nastąpi we wrześniu 2016 r. na uroczystej gali festiwalu Zabytkomania.
Więcej informacji pod adresem:
http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=3072

Zabytek Zadbany 2016

zabytek zadbany 2016 01Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków – Zabytek Zadbany. Konkurs mający na celu promocję opieki nad zabytkami został zaadresowany do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa. Jury konkursowe, oceniając jakość i zakres prowadzonych prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich, rewaloryzacyjnych prowadzonych przy zabytkach, wyróżnia wzorowo prowadzone prace konserwatorskie i najlepsze rozwiązania użytkowania obiektów zabytkowych.

Więcej

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM