Ruchomewięcej

Nieruchomewięcej

Archeologiawięcej
 

Na terenie Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach rozpoczęły się bezprecedensowe prace konserwatorskie przy zespole zachowanych reliktowo 8 baraków obozowych, będących częścią Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf. Prace te mają na celu uratowanie śladów historii przy pełnym zachowaniu ich autentyczności.

Wspomniane baraki obozowe zostały zbudowane w 1941 r. dla jeńców radzieckich. W 1944 r. przetrzymywano w nich 6 tysięcy powstańców warszawskich oraz żołnierzy Armii Krajowej (m.in. pisarza Romana Bratnego, historyka Aleksandra Gieysztora czy rotmistrza Witolda Pileckiego). W ciągi kilkudziesięciu minionych lat baraki uległy znacznej degradacji. W tej chwili baraki to prostokątne ściany obwodowe wykonane z prefabrykatów betonowych, bez ścian działowych i dachów. Wcześniej została odbudowana część jednego baraku w celach poglądowych.

Na podstawie przeprowadzonych badań naukowych określono przyczyny zniszczeń i wybrano najodpowiedniejszą metodę konserwacji. Podstawowym założeniem jest zachowanie istniejącej, historycznej substancji budowlanej w największym możliwym stopniu, dopuszczalnym z punktu widzenia bezpieczeństwa konstrukcji. Dlatego też żaden Ze zniszczonych baraków nie będzie odbudowany do stanu pierwotnego. Planowane prace mają na celu poprawę stanu zachowania poprzez wzmocnienie osłabionej konstrukcji murów, zabezpieczenie reliktów ścian przez działaniem czynników atmosferycznych, wyeksponowanie reliktów oraz uczytelnienie ich formy. Istniejące obrysy baraków zostaną oczyszczone z samosiejek, ściany odkształcone i grożące zawaleniem zostaną punktowo zabezpieczone nowoczesnymi przyporami i podporami stalowymi, czytelnie odróżniającymi się od elementów zabytkowych. Zostanie przeprowadzone strukturalne wzmocnienie ścian i tynków, sklejenie pęknięć bez uzupełnień, wszelkie ślady upływu czasu zostaną zachowane dla podkreślenia autentyzmu substancji, ale także zachowania swoistego charakteru miejsca, jego wiarygodności. Całość skłoni do refleksji i zadumy, pokaże także prawdę tego miejsca w kontekście upływającego czasu.

Podjęcie tych prac było działaniem koniecznym i pilnym ze względu na wysokie wartości zabytkowe, historyczne i naukowe Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach. Podobną pod względem metod i jedyną na terenie Polski była konserwacja baraków obozowych w Oświęcimiu, gdzie z pieczołowitością zachowano wszystkie autentyczne elementy pochodzące z czasów obozowych: historyczne, zniszczone tynki, oryginalne wydrapane napisy, ślady sadzy i krwi. Podobny wyraz autentyzmu i nieingerencji współczesnej w zabytkową tkankę uzyskamy po pracach konserwatorskich w Stalagu 318 VIII Lamsdorf.

Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach decyzją Komisji Europejskiej uzyskało w 2019 r. tytuł Znaku Dziedzictwa Europejskiego.

(oprac. Elżbieta Molak)

Fotografie z archiwum WUOZ-u w Opolu: nr 1-9 baraki przed konserwacją, 10-15 obiekty w trakcie prac porządkowych.

ambinowicePK3 ambinowicePK1 ambinowicePK2
ambinowicePK4 ambinowicePK5 ambinowicePK6
ambinowicePK7 ambinowicePK8 ambinowicePK9
ambinowice4 ambinowice2 ambinowice3
ambinowice5 ambinowice6 ambinowice1

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM