Ruchomewięcej

Nieruchomewięcej

Archeologiawięcej
 

KĘPNICA, gm. Nysa, pow. nyski.

Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP.

Obraz – Epitafium księdza Jana Ignacego Francke (barok, 4 ćw. XVII w., olej na desce: rama rzeźbiona, złocona, srebrzona, polichromowana). 

12

Konserwacja objęła malowany na desce obraz epitafijny oraz ażurową akantową ramę z kartuszem inskrypcyjnym. Po demontażu obrazu, przeprowadzono zabieg dezynfekcji drewnianego podłoża i obramienia. Obraz został oczyszczony od lica i odwrocia. Po usunięciu werniksu nie stwierdzono występowania przemalowań i prace przy warstwie malarskiej przeprowadzono w zakresie uzupełnienia ubytków i zabezpieczenia powierzchni. Naprawiono rozspojenia połączeń stolarskich i uzupełniono ubytki drewna. W partii akantowego obramienia, o złoconym i srebrzonym opracowaniu powierzchni, wykonano zabiegi: mechaniczne usunięcie od odwrocia części najbardziej zniszczonego drewna, impregnacja drewna, uzupełnienie ubytków drewna (od odwrocia oraz formy rzeźbiarskiej) masą z żywicy epoksydowej i opracowanie ich powierzchni, nałożenie warstw zaprawy i jej wyszlifowanie, nałożenie złota i srebra metodą na bolus i mikstion oraz wypolerowanie, zabezpieczenie srebra roztworem szelaku. Prowadząc prace w obrębie kartusza inskrypcyjnego Wykonawca stwierdził, iż pod obecną warstwą inskrypcji występuje wcześniejszy napis. Jednak wykonane dodatkowe badania kamerą na podczerwień nie pozwoliły stwierdzić ich charakteru i stanu zachowania. Wobec powyższego zadecydowano o wykonaniu retuszy ostatniej warstwy historycznej.

Wykonawca: mgr Renata Szelwach.

Termin realizacji prac: czerwiec – październik 2013. AM

 

KOLANOWICE, gm. Łubniany, pow. opolski.

Kościół filialny pw. św. Barbary.

Ołtarz główny (barok, ok. 1680 r.; drewniany, polichromowany, złocony) z obrazami Św. Barbara (barok, ok. 1680 r.; olej na płótnie), Ukrzyżowanie (XVIII w.; olej na płótnie). 

Przed przystąpieniem do prac konserwatorskich wykonane zostały badania laboratoryjne takie jak: analiza podłoża drewnianego i płóciennego, analiza składu warstw podłoża, analiza chemiczna spoiw, badania pigmentów, wykonano analizę fotograficzną: w świetle ultrafioletowym i głębokiej podczerwieni. Następnie przy strukturze ołtarza i elementach drewnianych wykonano następujące zabiegi: po demontażu i oczyszczeniu z wszelkich zabrudzeń, podklejono odspojone warstwy zaprawy z warstwą malarską, usunięto późniejsze nawarstwienia i ustabilizowano podłoże oraz uzupełniono ubytki polichromii. Obrazy po demontażu i wyjęciu z ram oczyszczono z brudu i wtórnych nawarstwień werniksów i przemalowań, przeprowadzono konsolidację warstwy malarskiej i podklejono fragmenty malowideł. Rozdublowano płótna i oczyszczono ich odwrocia z masy dublażowej, zdezynfekowano i wzmocniono zniszczone krawędzie oraz ubytki płótna. Uzupełniono ubytki zapraw i powierzchni malarskiej, zabezpieczono werniksem i ponownie zamontowano w ołtarzu.

Wykonawca: Pracownia Architektury i Konserwacji Zabytków /dr Jarosław Adamowicz/.

Termin realizacji: kwiecień – listopad 2013. AZ

MAŃKOWICE, gm. Łambinowice, pow. nyski.

Kościół parafialny pw. św. Mateusza.

Ołtarz boczny pw. Serca Pana Jezusa (regencja, 1 poł. XVIII w.; drewniany, polichromowany, złocony) z obrazami: Św. Piotr (1 poł. XVIII w.; olej na płótnie) oraz Serce Pana Jezusa (1 ćw. XX w.; olej na płótnie). 

15

Po oczyszczeniu z kurzu i zanieczyszczeń powierzchniowych ołtarza przeprowadzono następujące zabiegi konserwatorskie: usunięcie przemalowań, dezynfekcji i dezynsekcji, położenie pęcherzy, łusek, rozwarstwień oraz przywrócono przyczepność polichromii i złoceń do podłoża oraz przeprowadzono impregnację strukturalną. Sklejono rozstępy i pęknięcia drewna, zrekonstruowano ubytki ornamentów i innych elementów szafy ołtarzowej. Uzupełniono ubytki drewna i zapraw w obrębie polichromii, złoceń i srebrzeń. Scalono ubytki warstw złoceń, srebrzeń i polichromii oraz zrekonstruowano polichromię w miejscach rozległych ubytków, nałożono werniks. Po zdemontowaniu obrazów i wyjęciu ich z ram przeprowadzono następujące zabiegi: oczyszczono z zabrudzeń powierzchniowych, rozdublowano i usunięto nawarstwienia masy dublażowej z odwrocia, oraz zdezynfekowano płótno. Oczyszczono lico obrazów, usunięto pożółkły i pociemniały werniks, przeprowadzono konsolidację warstwy malarskiej, uzupełniono ubytki płóciennego podłoża i zaprawy. Wykonano dublaż obrazów na nowe płótno, nałożono werniks retuszerski, wykonano punktowania oraz rekonstrukcję warstwy malarskiej i zabezpieczono werniksem końcowym.

Wykonawca: Konserwacja Dzieł Sztuki A.M. Barski /mgr Andrzej Marek Barski/.

Termin realizacji: październik 2012 – czerwiec 2013. AZ

NYSA, gm. Nysa, pow. nyski.

Kościół parafialny pw. św. Dominika.

Obraz – Maria z Jezusem i św. Janem Chrzcicielem (barok, 1 poł. XVIII w. olej na płótnie; rama drewniana, polichromowana, złocona). 

16

Przed podjęciem prac konserwatorskich powierzchnia malarska obrazu była mocno pociemniała, płótno pofalowane, a bogato rzeźbiona, złocona rama była przemalowana z licznymi uszkodzeniami ornamentów i zainfekowana przez drewnojady. Po demontażu płótna z ramy oczyszczono je z zanieczyszczeń powierzchniowych, skonsolidowano warstwę malarską z podłożem, zdezynfekowano i usunięto pociemniały werniks oraz przemalowania. Uzupełniono warstwę zaprawy, wykonano punktowania i rekonstrukcję warstwy malarskiej oraz zabezpieczono werniksem. Ramę obrazu zdezynfekowano i zdezynsekowano oraz przeprowadzono zabieg impregnacji strukturalnej. Oczyszczono ją z zabrudzeń, usunięto przemalowania, a następnie przywrócono przyczepność polichromii i złoceń do podłoża. Zrekonstruowane zostały ubytki ornamentów, uzupełnione ubytki zaprawy, polichromii i złoceń.

Wykonawca: Konserwacja Dzieł Sztuki A.M. Barski /mgr Andrzej Marek Barski/.

Termin realizacji: kwiecień – czerwiec 2013. AZ

STARE SIOŁKOWICE, gm. Popielów, pow. opolski.

Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła.

Rzeźba – Madonna z Dzieciątkiem (gotyk, koniec XV wieku, drewno polichromowane, złocenia). 

20

Prace konserwatorskie zostały poprzedzone badaniami odkrywkowymi oraz pobraniem próbek do badań chemicznych. Wyniki prac badawczych wykazały dwie warstwy przemalowań olejnych (bez gruntów) i brak śladów pierwotnej polichromii na szatach (suknia, spód płaszcza). Jedynie w przypadku zewnętrznej powierzchni płaszcza na grubej warstwie gruntu występowało złocenie. Przy rzeźbie zostały wykonane zabiegi w zakresie oczyszczenia, dezynfekcji i impregnacji. Dokonano również rekonstrukcji brakujących fragmentów drewna. Ze względu na zły stan zachowania wtórnych nawarstwień podjęto decyzję o ich usunięciu. Nowa polichromia została wykonana w oparciu o zachowane, analogiczne przedstawienia rzeźbiarskie, według gotyckich schematów kolorystycznych. Przeprowadzona konserwacja przywróciła rzeźbie jej średniowieczny charakter, co uwidoczniło się zwłaszcza w partii twarzy Madonny, której pierwotne rysy były zniekształcone wtórnymi nawarstwieniami.

Wykonawca: dr Beata Wewiórka.

Termin realizacji prac: maj – listopad 2013. AS

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM