Regulamin udostępniania zbiorów archiwum zakładowego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu

(Załącznik nr 1 do Zarządzenia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu nr 10/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.)


§ 1

1. Regulamin określa zasady udostępniania i wykorzystywania zasobów dokumentacyjnych będących w posiadaniu i objętych inwentarzami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu.

2. W skład zasobów wchodzi dokumentacja konserwatorska powstała w wyniku działalności tutejszego Urzędu.

3. Dokumentacja konserwatorska oznacza dokumentację aktową o charakterze korespondencji oraz dokumentację nie posiadającą charakteru korespondencji z zakresu ochrony zabytków, dotyczącą zabytków nieruchomych, ruchomych, archeologicznych, taką jak: wytyczne konserwatorskie, studia historyczno-urbanistyczne, historyczno-architektoniczne, dokumentacja techniczna zabytków, w tym projekty architektoniczne, budowlane i inne opracowania techniczne, sprawozdania z prac konserwatorskich, karty ewidencyjne (AZP, zabytków architektury i budownictwa, zabytków ruchomych, cmentarzy), ewidencje parków i cmentarzy, materiały kartograficzne, negatywy i pozytywy.

§ 2

Przez korzystanie z dokumentacji rozumie się nieodpłatne udostępnianie jej do wglądu oraz umożliwienie wykonania notatek lub fotografii dokumentacji dla celów służbowych, urzędowych i naukowo-badawczych na zasadach określonych w regulaminie.

§ 3

1. Udostępnia się kompletne dokumentacje oraz całe teczki aktowe stanowiące jednostkę inwentarzową, bez udostępniania poszczególnych elementów składowych. Teczki aktowe udostępnia się wyłącznie pracownikom tutejszego Urzędu, stronom dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących określonego obiektu, na żądanie policji, prokuratury, administracji celnej, sądów oraz innych organów państwowych lub samorządowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Zasoby wypożycza się pracownikom tutejszego Urzędu na podstawie tzw. "Rewersu" (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) jako karty udostępniania akt zawierającej sygnaturę, tytuł, podpis wypożyczającego datę wydania oraz termin zwrotu.

3. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu nie wykonuje kwerend w zasobach archiwum znajdującego się w jego dyspozycji.

4. Osobom innym niż pracownicy tutejszego Urzędu zasoby dokumentacyjne udostępnia się wyłącznie w wyznaczonym pomieszczeniu lokalu archiwum zakładowego w siedzibie WUOZ w Opolu w każdy wtorek i czwartek będący dniem roboczym w godzinach 8.00 - 14.00. Termin wizyty należy uzgodnić telefonicznie bądź osobiście w siedzibie Urzędu.

5. Poszukiwania akt i dokumentacji w zakładowym archiwum dokonują wyłącznie wyznaczeni pracownicy WUOZ w Opolu.

§ 4

1. Osoba lub instytucje zainteresowane udostępnieniem zbiorów zobowiązane są potwierdzić cel korzystania z zasobów w następujący sposób:

a/ korzystanie w celach naukowych i badawczych wymaga przedstawienia poświadczenia z uczelni lub innej placówki naukowej,

b/ korzystanie dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących określonego obiektu, postępowań prowadzonych przez organy ścigania, administracji celnej, sądy oraz inne organy państwowe lub samorządowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach, wymaga przedstawienia upoważnienia lub legitymacji służbowej,

c/ korzystanie w celach innych niż wskazane w pkt. a i b może nastąpić jeżeli o udostępnienie zasobów występuje:

- właściciel zabytku lub jego posiadacz po przedstawieniu aktualnego zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzającego prawo własności lub dokumentu potwierdzającego tytuł do władania zabytkiem,

- pełnomocnik właściciela lub posiadacza w zakresie udzielonego pełnomocnictwa po wykazaniu praw własnościowych lub tytułu władania zabytkiem,

- projektant oraz rzeczoznawca dokonujący wyceny lub oceny stanu technicznego zabytku po przedstawieniu zgody właściciela obiektu wskazującej na cel i potrzebę wykorzystania zbioru,

- pracownicy organów administracji państwowej oraz samorządowej posiadający upoważnienie tego organu,

- sporządzający plany zagospodarowania przestrzennego po przedstawieniu zaświadczenia z jednostki prowadzącej opracowanie.

2. Udostępnienie zbiorów odbywa się po złożeniu do depozytu do rąk upoważnionego pracownika WUOZ w Opolu dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport).

3. Jednorazowo udostępnia się lub wypożycza do 10 jednostek aktowych (np. teczki obiektu, karty białe, inwentaryzacje, ekspertyzy, dokumentacje ewidencyjne, karty AZP itp.).

4. Udostępnienie zbiorów archiwum osobom nie będącym pracownikami WUOZ w Opolu następuje po wypełnieniu rewersu, zawierającego dane osobowe, sygnaturę jednostki aktowej.

5. Osoba korzystająca z zasobów może sporządzić własnoręczne notatki pod warunkiem podpisania zobowiązania do przestrzegania praw autorskich przynależnych twórcom tych zasobów.

6. W przypadku wykorzystania danych zawartych w udostępnianych zasobach w innych opracowaniach, korzystający zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich.

7. Korzystający z zasobów ponosi pełną odpowiedzialność za stan udostępnionych dokumentacji w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia odpowiada w rzeczywistej wysokości spowodowanej szkody według ustalenia dokonanego przez udostępniający Urząd.

8. Nie udostępnia się zasobów znajdujących się w opracowaniu, o złym stanie technicznym, niekompletnych lub z uszkodzeniami jak również przeznaczonych wyłącznie do celów służbowych oraz z zastrzeżonymi prawami autorskimi.

§ 5

1. Udostępnianie zasobów w celu wykonania kserokopii, fotokopii itd., może nastąpić w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach na wniosek zainteresowanego (ze wskazaniem celu, podaniem tytułu, sygnatury danej dokumentacji, numerów oraz ilości stron do powielenia) po uzyskaniu pisemnej zgody Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub zastępcy OWKZ. Udzielający zgody określa zakres powielania dokumentacji lub opracowań.

2. Kopiowanie projektów architektonicznych, budowlanych i innych opracowań technicznych następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie praw autorskich i pokrewnych.

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM