Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@ wuozopole.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie a) Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie b) Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. c) ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. d) ustawy kodeks postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. e) ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 14 lipca 1983 r. f) ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne z 17 lutego 2005 r. g) ustawy prawo bankowe z 29 sierpnia 1997 r. h) ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. i) ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. j) ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z 17 czerwca 1966 r. k) ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. l) ustawa ordynacja podatkowa z 29 sierpnia 1997 r. ł) ustawy o rzeczach znalezionych z 20 lutego 2015 r. m) ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury z 25 maja 2017 r. n) ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r. o) ustawy o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006 r.;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jrwa;
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych lub prawo do ich sprostowania;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem - na podstawie ustaw i rozporządzeń podanych w punkcie 3
- jest obligatoryjne

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

oik2012okladka

W Opolskim Informatorze Konserwatorskim z 2012 r. można Więcej >>

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM