Do głównych zadań Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu należy:

  • zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie,
  • zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków, poprzez kontrolę stanu ich zachowania i przeznaczenia,
  • udaremnienie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków, przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi za granicę,
  • rejestracja i ewidencja zabytków znajdujących się na terenie województwa,
  • prowadzenie pełnej księgowości związanej z działalnością Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu.

Kompetencje i zadania wydziałów

1. Do zadań Wydziału Zabytków Nieruchomych należy:
1) sprawowanie nadzoru konserwatorskiego nad zabytkami nieruchomymi, ich zespołami oraz zespołami zieleni komponowanej;
2) przygotowywanie projektów pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych oraz badań konserwatorskich i architektonicznych;
3) przygotowywanie projektów pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania zabytków i ich sprzedaż;
4) przygotowywanie projektów decyzji o wpisie zabytków nieruchomych do rejestru;
5) współpraca przy opracowywaniu planów rzeczowo - finansowych w zakresie opieki nad zabytkami;
6) przygotowywanie projektów uzgodnień decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji celu publicznego dla obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską;
7) przygotowywanie projektów uzgodnień dokumentacji projektowej w toku postępowania zmierzającego do wydania pozwolenia na budowę dla obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską;
8) przygotowywanie projektów opinii i wytycznych dla zabytków nieruchomych oraz zespołów zieleni komponowanej;
9) przygotowywanie projektów wniosków konserwatorskich do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin;
10) przygotowywanie projektów uzgodnień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin;
11) weryfikowanie rejestru zabytków nieruchomych;
12) weryfikowanie zbioru dokumentacji zabytków nieruchomych (ewidencja), w tym, m.in.:
- opracowywanie na bieżąco spisów zabytków celem zlecenia przez wojewódzkiego konserwatora wykonania dla nich kart ewidencyjnych,
- odnotowywanie na kartach ewidencyjnych decyzji dot. zabytków;
13) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, Agencją Nieruchomości Rolnych, Agencją Mienia Wojskowego i innymi instytucjami;
14) prowadzenie spraw związanych z konkursem „Zabytek zadbany" oraz innymi konkursami dotyczącymi ochrony zabytków;
15) współpraca przy organizacji szkoleń i prezentacji z zakresu ochrony zabytków;
16) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

2. Do zadań Wydziału Zabytków Ruchomych należy:
1) prowadzenie kontroli zabytków ruchomych pod kątem oceny stanu ich zachowania, warunków przechowywania i zabezpieczenia, sporządzanie protokołów pokontrolnych, i wydawanie zaleceń pokontrolnych lub przygotowywanie projektów decyzji, w oparciu o obowiązujące przepisy;
2) sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi pracami konserwatorskimi, w tym ocena realizacji prac w trakcie ich prowadzenia oraz dokonywanie odbiorów częściowych i końcowych prac konserwatorskich i restauratorskich, sprawdzających zgodność ich przeprowadzenia z udzielonymi pozwoleniami;
3) przygotowywanie projektów wytycznych i opinii konserwatorskich dotyczących zabytków ruchomych, na wniosek inwestorów lub z urzędu oraz w przypadku kradzieży zabytku ruchomego wypełnianie "arkusza” zgłoszenia strat w dobrach kultury", celem przesłania do Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych w Warszawie;
4) prowadzenie postępowania administracyjnego związanego w wpisem zabytku ruchomego do rejestru, w tym przygotowywanie projektu decyzji o wpisie zabytków ruchomych do rejestru;
5) weryfikowanie rejestru zabytków ruchomych;
6) prowadzenie i weryfikowanie zbioru dokumentacji zabytków ruchomych (ewidencja) użyczonego przez Archiwum Zakładowe, w tym, m.in.:
- opracowywanie na bieżąco spisów zabytków celem zlecenia przez wojewódzkiego konserwatora wykonania dla nich kart ewidencyjnych,
- odnotowywanie na kartach ewidencyjnych wszelkich prac i decyzji dot. zabytków;
7) prowadzenie spraw związanych z wywozem zabytków za granicę w następującym zakresie:
- weryfikowanie wniosków o wydanie jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytków za
granicę, przekazywanych do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- sporządzanie protokołu oględzin zabytków do wniosków o wydanie jednorazowego pozwolenia na
stały wywóz zabytku za granicę, celem przesyłania ich wraz z wnioskami do ministra właściwego do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego bądź w celu wydania przez Muzeum Śląska
Opolskiego zaświadczenia stwierdzającego, iż przedmioty przedstawione do wywozu nie wymagają
pozwolenia,
- nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z wywozem zabytków za granicę, objętych
porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Opolskim, a Dyrektorem Muzeum Śląska Opolskiego
(przeprowadzenie kontroli przynajmniej raz w roku),
8) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych wpisanych do rejestru zabytków,
9) przygotowywanie projektów pozwoleń m.in. na:
- prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz badań konserwatorskich przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru,
- trwałe przeniesienie zabytku ruchomego, wpisanego do rejestru, z naruszeniem ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje;
10) wydawanie zaświadczeń o zabytkowym charakterze pojazdów motoryzacji i włączanie kart ewidencyjnych ruchomych zabytków techniki do wojewódzkiej ewidencji zabytków;
11) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, Agencją Nieruchomości Rolnych oraz innymi instytucjami.
12) współpraca przy organizacji szkoleń i prezentacji z zakresu ochrony zabytków;
13) prowadzenie spraw Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków.

3. Do zadań Wydziału Zabytków Archeologicznych należy:
1. W zakresie archeologii:
1) prowadzenie doraźnych, interwencyjnych wykopaliskowych badań ratowniczych stanowisk zagrożonych lub niszczonych „siłami natury";
2) obsługa zgłoszeń o odkryciach;
3) prowadzenie doraźnych, powierzchniowych badań rozpoznawczych dla określenia wytycznych konserwatorskich do uzgodnień projektów inwestycyjnych;
4) nadzorowanie i koordynowanie wszelkich prac i badań archeologicznych;
5) prowadzenie inspekcji terenowych w zakresie stanu zachowania stanowisk archeologicznych;
6) prowadzenie na terenie stref archeologicznych i poza nimi inspekcji robót ziemnych realizowanych w ramach inwestycji uzgadnianych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków;
7) przygotowywanie projektów wytycznych i pozwoleń na prowadzenie prac i badań archeologicznych;
8) prowadzenie postępowania administracyjnego związanego z wpisem zabytku archeologicznego do rejestru zabytków;
9) przygotowywanie projektów wytycznych i opinii konserwatorskich odnośnie zabytków archeologicznych;
10) przygotowywanie projektów pozwoleń konserwatorskich dot. prac inwestycyjnych w obszarze stanowiska archeologicznego i jego bezpośrednim otoczeniu;
11) przygotowywanie opinii i wytycznych do decyzji o warunkach zabudowy i realizacji inwestycji w zakresie inwestycji liniowych;
12) przygotowywanie opracowań odnośnie archeologicznych stref konserwatorskich i rezerwatów archeologicznych;
13) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu przy opiniowaniu planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji projektowych i wskazań lokalizacyjnych;
14) współpraca z jednostkami administracji rządowej, instytucjami państwowymi (m.in. muzea, Agencja Nieruchomości Rolnych) i jednostkami samorządu terytorialnego;
15) współpraca z centralnymi i regionalnymi ośrodkami, instytucjami naukowo – badawczymi i konserwatorskimi realizującymi badania i prace z zakresu archeologii;
16) prowadzenie ewidencji stanowisk archeologicznych zlokalizowanych na terenie woj. opolskiego;
17) gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji z badań wykopaliskowych i i w ramach programu Archeologiczne Zdjęcie Polski (AZP);
18) przekazywanie zabytków z badanych stanowisk do zbiorów muzeów lub innych uprawnionych jednostek;
19) prowadzenie księgi inwentarzowej i magazynu zbiorów AZP oraz fototeki Wydziału;
20) przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu bądź odkryciu przedmiotu archeologicznego lub znaleziska oraz podejmowanie działań w celu ich ochrony;
21) przygotowywanie i opiniowanie wniosków w sprawie przyznawania nagród za odkrycia lub znalezienie zabytków archeologicznych;
22) popularyzacja idei ochrony zabytków, zwłaszcza archeologicznych.
2. W zakresie infrastruktury liniowej:
1) opiniowanie projektów dotyczących zabytkowych bruków oraz nawierzchni ulic i placów;
2) przygotowywanie projektów uzgodnień, postanowień i pozwoleń konserwatorskich dot. inwestycji liniowych (m.in. kanalizacje, wodociągi, sieci telekomunikacyjne i energetyczne).

Do zadań Stanowiska Pracy ds. Rejestru Zabytków i Dokumentacji należy:
1) prowadzenie i aktualizacja wojewódzkiego rejestru zabytków;
2) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków;
3) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia rejestru i ewidencji zabytków;
4) przygotowywanie i gromadzenie ewidencji, opracowań i dokumentacji z badań zabytków we współpracy z centralnymi i regionalnymi ośrodkami oraz nadzór nad ich udostępnianiem;
5) prowadzenie zbioru kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych i wprowadzanie stosownych zmian na wniosek właściwych komórek organizacyjnych urzędu;
6) prowadzenie ksiąg rejestrowych zabytków woj. opolskiego i uzupełnianie wpisów na podstawie prawomocnych decyzji;
7) nadzór nad opracowywaniem, gromadzeniem i udostępnianiem wszystkich rodzajów dokumentacji obiektów zabytkowych;
8) prowadzenie archiwum i biblioteki Urzędu;
9) współpraca z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i innymi instytucjami w zakresie programów i projektów dotyczących ochrony zabytków;
10) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie inicjatyw na rzecz ochrony i promocji zabytków;
11) współpraca z instytucjami, organizacjami oraz właścicielami i użytkownikami obiektów zabytkowych w celu pozyskania funduszy na ochronę i promocję zabytków Opolszczyzny;
12) prowadzenie podstawowej dokumentacji dóbr kultury, gromadzenie i udostępnianie dokumentacji obiektów zabytkowych ze zbiorów Oddziału osobom i instytucjom zewnętrznym;
13) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem odznaki „Za opiekę nad zabytkami";
14) prowadzenie spraw związanych z organizacją szkoleń i prezentacji z zakresu ochrony zabytków;
15) prowadzenie spraw związanych z działalnością społecznych opiekunów zabytków.

Do zadań Głównego Księgowego należy:
1) prowadzenie w pełnym zakresie księgowości urzędu;
2) podejmowanie, w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków decyzji w zakresie gospodarowania środkami finansowymi i składnikami majątkowymi;
3) planowanie budżetu;
4) sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu w zakresie dochodów, wydatków i zaangażowania środków finansowych;
5) prowadzenie należnych rozliczeń podatkowych;
6) prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej w planie kont;
7) obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
8) prowadzenie ksiąg inwentarzowych Urzędu;

Do zadań Stanowiska Pracy ds. Kadrowo - Organizacyjnych należy:
1) prowadzenie całości spraw kadrowych pracowników Urzędu, a w szczególności:
- nadzór dyscypliny pracy,
- prowadzenie akt osobowych,
- prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przebiegu pracy, jubileuszy, rent i emerytur, oraz prowadzenia stosownych ewidencji,
- opracowywanie projektów zakresów czynności dla kierowników i jednoosobowych stanowisk pracy,
- sporządzanie planów urlopów;
4) prowadzenie ewidencji i wydawanie legitymacji służbowych;
5) koordynowanie prac związanych z przeprowadzaniem okresowych ocen pracowników;
6) koordynowanie prac związanych z odbywaniem stażu pracy przez absolwentów skierowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy;
7) koordynowanie praktyk studenckich odbywanych w trakcie i po zakończeniu studiów;
8) współdziałanie z Głównym Księgowym w zakresie ubezpieczeń społecznych;
9) koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników;
10) nadzór i realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o ochronie danych osobowych;
11) opracowywanie planów kontroli oraz planów pracy,
12) prowadzenie ewidencji zawieranych umów;
13) opracowywanie planu wydatków oraz planów rzeczowo – finansowych, nadzór nad realizacją zadań ujętych w planie;
14) podejmowanie czynności poprzedzających udzielanie zamówień;
15) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

oik2012okladka

W Opolskim Informatorze Konserwatorskim z 2012 r. można Więcej >>

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM