Polichromie
 więcej

Budownictwo drewnianewięcej

Dziedzictwo wsiwięcej

Zabytki technikiwięcej

Inne
 więcej
 

Dziedzictwo wsi

Od roku 2008 trwają prace zespołu, którego celem jest zweryfikowanie zasobów dziedzictwa kulturowego Opolszczyzny. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, Narodowego Instytutu Dziedzictwa OT. w Opolu, Muzeum Wsi Opolskiej oraz przedstawiciele uczelni zajmujących się tą tematyką (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu).

Cele zespołu ds. zachowania dziedzictwa kulturowego wsi opolskiej zostały określone następująco:

1. Zachowanie szczególnie cennych wiejskich wartości kulturowych: zarówno układów ruralistycznych, jak i poszczególnych zespołów czy zagród: weryfikacja zasobów, wartościowanie, wybór najefektywniejszej formy ochrony, określenie niezbędnych do wykonania działań doraźnie chroniących wartości danego układu ruralistycznego, obejmowanie ochroną prawną wytypowanych zespołów.

2. Wypracowanie szczegółowych zasad ochrony wiejskiego dziedzictwa Opolszczyzny, zwłaszcza w kontekście zachowania lokalnego krajobrazu oraz regionalnego stylu form architektonicznych w formie wytycznych do:

a) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

b) programów opieki nad zabytkami.

3. Wspieranie działań samorządów i lokalnych społeczności mających na celu podniesienie rangi obiektów i zespołów zabytkowych:

a) działania na rzecz tworzenia parków kulturowych.

W ramach wyznaczonych celów przyjęto następujący program działań:

1. Rozpoznanie dorobku instytucji zajmujących się problematyką.

2. Zbadanie zabytkowego zasobu wsi opolskiej w terenie.

3. Dokumentacja i waloryzacja tego zasobu.

4. Propozycje działań ochronnych.

5. Aktywizacja społeczności lokalnej, działania edukacyjne.

Szczegółowe informacje dotyczące podjętych prac inwentaryzacyjnych, inicjatyw związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego wsi dostępne są na stronie: www.dziedzictwowsiopolskiej.pl

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

oik2012okladka

W Opolskim Informatorze Konserwatorskim z 2012 r. można Więcej >>

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM