Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rządowy program odbudowy zabytków „Polski Ład dla kultury".

 

Informujemy o możliwości pozyskania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na ratowanie zniszczonych zabytków w województwie opolskim. Rządowy Program Odbudowy Zabytków ogłosili premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński. Inicjatywa ta ma na celu wsparcie samorządów w poprawie stanu zachowania i przywróceniu walorów kulturowych zabytkom w całej Polsce. Do dyspozycji będą 3 miliardy złotych.

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, jednostki samorządu terytorialnego (województwa, powiaty, gminy) mogą ubiegać się o dofinansowania zadań na ochronę zabytków i opiekę nad nimi. Środki przyznane w ramach programu przeznaczone są na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wnioskodawca będzie mógł także przeznaczyć pozyskane środki na udzielenie dotacji samorządowej osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na zasadach określonych w uchwale podjętej przez organ samorządu.

Walorem programu jest, że dofinansowanie pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków może wynosić do 98 proc. kosztów kwalifikowanych, natomiast jednostka samorządu terytorialnego poniesie minimalny wkład własny w wysokości 2 proc. wartości inwestycji. Zgodnie z regulaminem programu każda gmina, powiat lub województwo może złożyć maksymalnie 10 wniosków. Wnioski będą rozpatrywane według kategorii wartości dofinansowania w limitach: do 150 tys. zł do 500 tys. zł i do 3,5 mln zł.

Nabór potrwa do 17 marca 2023 r. Późniejsze wnioski nie będą rozpatrywane. Zainteresowane JST wnioski mogą składać drogą elektroniczną do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), w aplikacji Polski Ład.

Samorządy mogą ubiegać się jedynie o dofinansowanie nakładów koniecznych prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wnioskodawca lub podległa mu jednostka organizacyjna musi być właścicielem obiektu lub posiadać prawo do użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Ponadto samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie udzielanych dotacji, o których mowa w art. 81 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Prace muszą jednak dotyczyć zabytku wpisanego do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującego się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej BGK.