Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2022-01-31.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dodatkowe pliki

Plan na rzecz poprawy.pdf - data dodania: 2022-01-28 08:28:15

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2022-01-27.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://wuozopole.pl/?wcag=black-yellow , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

  • TAB - przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
  • ESC - anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Katarzyna Długosz -Niedbale c, zabytek2@wuozopole.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48774524559. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

45-082 Opole, ul. Piastowska 14
Tel.: +48774524433
E-mail:
Strona internetowa: wuozopole.pl

Dostępność architektoniczna

1.      Wejście do budynku jest w większości wolne od barier architektonicznych i odbywa się przy wykorzystaniu wind dla osób z niepełnosprawnością oraz drzwi automatycznych. Komunikacja pozioma oraz pionowa jest wolna od barier, poza holem budynku, ze względu na zamontowane bramki.

2.      Dostęp odbywa się poprzez komunikację pionową (winda), natomiast komunikacja pozioma jest dostępna na jednym poziomie. Jedyna barierą jest konieczność uzyskania karty wejściowej ze względu na zamontowane bramki na holu budynku.

3.      Istnieje swobodny dostęp do toalet dla osób z niepełnoprawnością.

4.      Zapewniona jest komunikacja z urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku.

5.      Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do większości pomieszczeń (rampy podjazdowe, windy, drzwi automatycznie otwierane).

6.      Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny lub głosowy (tablice informacyjne, portier, punkt informacyjny).

7.      Zapewnione są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością z tyłu budynku przy wejściu do Wieży Piastowskiej.

8.      Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowani pracownicy punktu informacyjnego i portierni).


W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

1.      Zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego.

2.      Zapewniono komunikację z urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika informacji lub portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.

3.      Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu zapewnia osobom mającym trudności w komunikowaniu się korzystanie:

·         z pomocy osoby „przybranej” w kontaktach z Urzędem,

·         z pomocy wybranego tłumacza: polskiego języka migowego (PJM), systemu języka migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM) na wniosek interesanta.