Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OWKZ - Kompetencje

dr hab. Monika Ożóg

 
Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków:
• kieruje pracami urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi organów nadrzędnych,
• organizuje pracę urzędu dokonując odpowiedniego podziału pracy na poszczególne komórki organizacyjne oraz zatwierdzając zakresy uprawnień i obowiązków pracowników,
• sprawuje nadzór nad merytorycznie prawidłowym i zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa załatwianiem spraw przez podległych pracowników,
• składa do Wojewody wnioski o powierzenie, w drodze porozumienia, prowadzenia niektórych spraw z zakresu swojej działalności gminom i powiatom, związkom gmin i powiatów, położonym na terenie województwa oraz kierownikom instytucji kultury wyspecjalizowanych w opiece nad zabytkami,
• wydaje decyzje administracyjne, a także sprawuje nadzór nad ich wydawaniem przez organa lub osoby uprawnione jw.,
• wydaje zarządzenia i polecenia służbowe w sprawach organizacyjnych urzędu,
• zapewnia przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,
• zatwierdza plany rzeczowo-finansowe,
• realizuje zadania wynikające z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
• sporządza, w ramach przyznanych środków budżetowych plany finansowania ochrony zabytków i opieki nad zabytkach,
• zaciąga zobowiązania finansowe w ramach przyznanych środków budżetowych,
• prowadzi rejestr i wojewódzką ewidencję zabytków oraz gromadzi dokumentację w tym zakresie,
• jest organem pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w odrębnych przepisach,
• wydaje, zgodnie z właściwością decyzje, postanowienia i zaświadczenia w sprawach określonych w ustawie oraz przepisach odrębnych,
• sprawuje nadzór nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach oraz badań archeologicznych,
• organizuje i prowadzi kontrole w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
• opracowuje wojewódzkie plany ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz koordynuje działania przy realizacji tych planów,
• upowszechnia wiedzę o zabytkach,
• współpracuje z innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków,
• powołuje Wojewódzką Radę Ochrony Zabytków,
• pełni funkcję pracodawcy oraz sprawuje nadzór nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy przez pracowników urzędu,
• sprawuje nadzór nad merytorycznie prawidłowym i zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa załatwianiem spraw przez podległych pracowników,
• upoważnia kierowników działów do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie,
• opracowuje i przedstawia plany, sprawozdania oraz informacje o pracy urzędu Wojewodzie i Generalnemu Konserwatorowi Zabytków.