Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Status Prawny

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami( Dz.U.Nr 162, poz. 1568 z póż.zm.);

2. Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków (Dz.U. Nr 75, poz. 706 )

3. Statutu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu nadanego zarządzeniem nr 122/10 Wojewody Opolskiego z dnia 24 czerwca 2010 r.

4. Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu wprowadzonego jako załącznik do zarządzenia nr 11/2008 Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 29 grudnia 2008 r., zatwierdzonego przez Wojewodę Opolskiego dnia 29 grudnia 2008 r.