Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wywozy zabytków

POZWOLENIA na WYWÓZ za GRANICĘ

WYMAGAJĄ NASTĘPUJĄCE KATEGORIE ZABYTKÓW

zgodnie z art.51 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity – DzU z 2020 r. poz.282):

1) zabytki archeologiczne, które mają więcej niż 100 lat i wchodzą w skład zbiorów archeologicznych lub zostały pozyskane w wyniku badań archeologicznych bądź przypadkowych odkryć;

2) elementy stanowiące integralną część zabytków architektury, wystroju wnętrz, pomników, posągów i dzieł rzemiosła artystycznego, które mają więcej niż 100 lat;

3) wykonane dowolną techniką i na dowolnym materiale dzieła malarstwa, nieobjęte kategoriami wskazanymi w pkt 4 i 5, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 40 000 zł;

4) wykonane na dowolnym materiale akwarele, gwasze i pastele, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł;

5) mozaika, nieobjęta kategoriami wskazanymi w pkt 1 i 2, oraz wykonane dowolną techniką i na dowolnym materiale rysunki, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 12 000 zł;

6) oryginalne dzieła grafiki i matryce do ich wykonania oraz oryginalnych plakatów, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł;

7) oryginalne rzeźby, posągi lub ich kopie wykonane tą samą techniką co oryginał, nieobjęte kategorią wskazaną w pkt 1, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 20 000 zł;

8) pojedyncze fotografie, filmy oraz ich negatywy, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 6000 zł;

9) pojedyncze lub znajdujące się w zbiorach rękopisy, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 4000 zł;

10) pojedyncze lub znajdujące się w zbiorach książki, które mają więcej niż 100 lat i ich wartość jest wyższa niż 6000 zł;

11) pojedyncze mapy drukowane i partytury, które mają więcej niż 150 lat i ich wartość jest wyższa niż 6000 zł;

12) kolekcje i przedmioty z kolekcji zoologicznych, botanicznych, mineralnych lub anatomicznych, których wartość jest wyższa niż 16 000 zł;

13) kolekcje o znaczeniu historycznym, paleontologicznym, etnograficznym lub numizmatycznym, których wartość jest wyższa niż 16 000 zł;

14) środki transportu, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 32 000 zł;

15) inne kategorie, niewymienione w pkt 1–14, obejmujące zabytki, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł.

POWYŻSZE ZABYTKI MOGĄ BYĆ WYWIEZIONE za GRANICĘ

po uzyskaniu:

1. jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę,

2. jednorazowego pozwolenia na czasowy wywóz zabytku za granicę,

albo

3. wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytku za granicę,

albo

4. wielokrotnego pozwolenia ogólnego na czasowy wywóz zabytku za granicę (dot. muzeów i innych instytucji kultury).

 

ZABYTKI:

1. wpisane do rejestru zabytków, lub

2. wchodzące w skład zbiorów publicz­nych, które stanowią własność Skar­bu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sek­tora finansów publicznych, lub

3. znajdujące się w inwentarzach mu­zeów lub narodowym zasobie bibliotecznym

nie mogą być wywiezione za granicę na stałe.

 

WYWÓZ CZASOWY

Pozwolenia na wywóz czasowy zabytku za granicę wydaje Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

 DOCX1. wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na czasowy wywóz zabytku za granicę.docx (26,95KB)

 DOCX2. wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytku za granicę.docx (26,83KB)

 DOCX3. oświadczenie.docx (26,78KB)

 

WYWÓZ STAŁY         

Jednorazowe pozwolenie na stały wywóz zabytku za granicę wydaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Właściciel zabytku składa wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę, za pośrednictwem wojewódzkiego konserwatora zabytków.

zgodnie z art.52 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity – DzU z 2020 r. poz.282):

 

W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków należy złożyć wniosek wraz z następującymi dokumentami:

1.opis wywożonego przedmiotu, cechy identyfikacyjne (wymiary, technika, materiał, 2 odbitki fotografii o formacie nie mniejszym niż 9x13 cm),

2. oświadczenie właściciela zabytku, że zabytek jest jego własnością oraz że zabytek jest wolny od obciążeń prawa i nie podlega zajęciu w trybie przepisów o egzekucji sądowej lub postępowaniu egzekucyjnego w administracji,

3. opłata skarbowa w wysokości 100 złotych na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dopiskiem: opłata skarbowa od ...:

Centrum Obsługi Podatnika

      ul. Obozowa 57

      00-056 Warszawa

      na konto: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070)

4. do wniosku należy dołączyć ocenę czasu powstania zabytku wraz z aktualną wartością.   

Określenie wieku wraz z wyceną może być dokonane przez instytucje kultury wyspecjalizowaną w opiece nad zabytkami, rzeczoznawcę ministra właściwego dla spraw kultury i dziedzictwa narodowego, podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w zakresie obrotu zabytkami.

 DOCXwniosek o wydanie pozwolenia indywidualne na stały wywóz zabytku za granicę.docx (26,93KB)