Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Realizując obowiązek określony w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanych dalej „RODO”, informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, z siedzibą w Opolu przy ul. Piastowskiej 14, 45-082 Opole.
 2. Z inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych osobowych, umieszczając dopisek „Do inspektora ochrony danych osobowych”.
 3. Dane osobowe w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu prowadzenia postępowań administracyjnych na podstawie przepisów prawa, w szczególności:
 1. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisów wykonawczych do ustawy,
 2. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 3. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 4. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, gromadzone dane osobowe mogą być przekazywane:
 1. podmiotom upoważnionym do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 2. podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, są:
 1. strony postępowania, ich pełnomocnicy, przedstawiciele stron (jeśli w danej sprawie występują), uprawnieni na podstawie przepisów prawa do dostępu do akt sprawy zawierających dane osobowe, którym rozstrzygnięcie sprawy Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zobowiązany jest doręczyć;
 2. podmioty przetwarzające dane osobowe w przypadku, gdy Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków powierzy takiemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy;
 3. osoby, które w związku z przetwarzaniem danych będą mogły się z nimi zapoznać, jeśli Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków ma obowiązek upubliczniania danych;
 4. wszystkie osoby objęte Państwa zgodą.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Okres przechowywania przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od:
 1. rodzaju sprawy, jaka została wniesiona do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisem prawa. Państwa dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej ze względu na to, że materiały będące we władaniu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody archiwum państwowego;
 2. okresu obowiązywania umowy oraz czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy;
 3. zapisów zawartych w postanowieniach regulaminów określających warunki korzystania z dotacji celowych realizowanych przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 1. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji).

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
 1. warunkiem rozpatrzenia sprawy (przeprowadzenia postępowania administracyjnego) przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i wynika z przepisów prawa;
 2. co do zasady jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu, o ile z przepisów ustawy nie wynika prawny obowiązek udostępnienia Opolskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków danych osobowych (w szczególności w związku z obwiązkami dysponenta zabytku o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.)
 1. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Mają Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają, że przetwarzanie danych osobowych przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków narusza przepisy o ochronie tych danych.