Są szanse na wpisanie Stoczni Gdańskiej na Listę światowego dziedzictwa UNESCO

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu informuje o obradach 44. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w sprawie polskiego wniosku o uznanie Stoczni Gdańskiej za miejsce światowego dziedzictwa.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/uratowali-stocznie-wciaz-sa-szanse-na-wpisanie-stoczni-gdanskiej-na-liste-swiatowego-dziedzictwa-unesco

URZĄD STATYSTYCZNY w OPOLU ZAPRASZA do UDZIAŁU w NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM na RACHMISTRZÓW SPISOWYCH NSP2021

Urząd Statystyczny w Opolu zaprasza do udziału w naborze uzupełniającym na rachmistrzów spisowych NSP2021

Jeśli:

— masz ukończone 18 lat,

— cieszysz się nieposzlakowaną opinią,

— posiadasz co najmniej średnie wykształcenie,

— posługujesz się językiem polskim w mowie i piśmie,

— nie jesteś skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

zgłoś się do swojego urzędu gminy i weź udział w rekrutacji na rachmistrza spisowego.

5+ z pracy rachmistrza:

• dodatkowy zarobek,

• stabilne zatrudnienie z opłaconymi składnikami,

• elastyczność czasu pracy,

• zdobycie cennego doświadczenia i nowych umiejętności,

• poznanie nowych ludzi i rozwój relacji koleżeńskich i zawodowych.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie urzędu gminy.

Nabr uzupeniajcy mini

 

 

WAŻNA INFORMACJA!

Jednostkom samorządu terytorialnego został przypisany szereg zadań z zakresu szeroko pojętej polityki publicznej. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa, że do zadań własnych gminy należy m.in. zaspokajanie potrzeb mieszkańców również w obszarze obejmującym ochronę i opiekę nad zabytkami. W tym miejscu Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków (OWKZ) pragnie zwrócić uwagę, że zgodnie z art.22 pkt. 4 i 5 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity – Dz.U. z 2021 r. poz. 710), wójt, burmistrz lub prezydent zobowiązany jest do założenia i prowadzenia gminnej ewidencji zabytków, a zadanie powinno być realizowane w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

W związku z powyższym Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków przypomina, że na obszarze każdej gminy powinna zostać założona gminna ewidencja zabytków, którą należy przyjąć zarządzeniem prezydenta, wójta lub burmistrza. Jednocześnie OWKZ prosi o podanie daty wydanego zarządzenia i jego numeru, jak również o przekazanie przedmiotowej ewidencji w formie spisu elektronicznego.

W przypadku braku realizacji obowiązku, o którym mowa w art.22 cytowanej wyżej ustawy OWKZ prosi o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu założenie gminnej ewidencji zabytków i przyjęcie jej odpowiednim zarządzeniem.

Ponadto Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zwraca uwagę, że drugim zadaniem ściśle powiązanym z założeniem gminnej ewidencji zabytków jest sporządzanie
co 4 lata gminnego programu opieki nad zabytkami (art. 87 pkt. 1 i 3 Ustawy o ochronie zabytków).
Celem programów opieki nad zabytkami jest zapewnienie ochrony dziedzictwa kulturowego, wskazanie możliwości wykorzystania potencjału gminy w zakresie ochrony zabytków, popularyzacji wiedzy o nich oraz edukacji społeczności lokalnych.

W związku z powyższym OWKZ pragnie przypomnieć o konieczności sporządzania gminnych programów opieki nad zabytkami oraz ich cyklicznego aktualizowania.

UWAGA!!! Zmiany w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku

W związku z wejściem w życie w dn.22.04.2021 r. Rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (DzU z 2021 r. poz.731) informujemy o następujących najważniejszych zmianach:

  1. termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowej do wojewódzkiego konserwatora zabytków wyznaczono do 30 listopada roku poprzedzającego udzielenie dotacji,
  2. możliwość składania do wojewódzkich konserwatorów zabytków wniosków o przyznanie dotacji celowej poza wyznaczonymi terminami naborów wniosków w sytuacji, gdy prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków są wymagane ze względu na uszkodzenie tego zabytku w następstwie : pożaru, wybuchu, wstrząsu sejsmicznego, silnego wiatru, intensywnych opadów atmosferycznych, osuwiska ziemi, powodzi, katastrofy budowlanej lub innego nagłego zdarzenia o podobnym przebiegu, które wystąpiło w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
  3. obowiązkowym załącznikiem na etapie składania wniosku o udzielenie dotacji jest pozwolenie organu ochrony zabytków na prowadzenie prac przy zabytku.

    W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że od najbliższego terminu składania wniosków do programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Ochrona zabytków” na rok 2022, tj. upływającego w dniu 31 października 2021 r. niezbędnym dokumentem na etapie składania wniosku będzie ważne pozwolenie właściwego konserwatora zabytków na prace objęte wnioskiem.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (DzU z 2017 r., poz.1674)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001674

Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (DzU z 2021 r., poz.731)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000731

Izba Administracji Skarbowej w Opolu poleca usługi e-Urzędu Skarbowego

         Na prośbę Izby Administracji Skarbowej w Opolu zamieszczamy na naszej stronie plakat propagujący akcję Krajowej Administracji Skarbowej „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” oraz usługi e-Urzędu Skarbowego. Mając na uwadze sytuację epidemiologiczną, opracowano baner informujący o możliwości korzystania i załatwiania spraw przez e-Urząd Skarbowy. Niniejsze informacje zostały przygotowane nie tylko dla podniesienia komfortu i jakości obsługi podatników, ale także dla bezpieczeństwa petentów i urzędników szczególnie w trakcie trwającej pandemii.

 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

        

Święta Wielkiej Nocy to czas, kiedy na nowo budzi się życie i napełnia nas nadzieją na lepsze dziś i piękniejsze jutro.

Z tej okazji składam najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i pełnych pokoju Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Niech wiara, nadzieja i miłość będą zawsze obecne w naszym życiu.

                                     

                                      Elżbieta Molak

                                      Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

                                      wraz z pracownikami

 

 

IMG 6606 duze

Rozpoczyna się NARODOWY SPIS LUDNOŚCI i MIESZKAŃ 2021

Już 1 kwietnia 2021 r. zgodnie z Ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. rozpocznie się Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 i będzie realizowany na terenie całego kraju.

Spis powszechny jest badaniem obowiązkowym, polegającym na zbieraniu informacji o ludności zamieszkującej terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uzyskane dane są niezbędne do sprawnego zarządzania państwem, a także do reagowania na potrzeby i oczekiwania mieszkańców oraz podejmowania przez rząd działań na rzecz całego społeczeństwa.

Ogłoszono II nabór wniosków do programu OCHRONA ZABYTKÓW 2021

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił II nabór wniosków na 2021 rok do programu OCHRONA ZABYTKÓW, mającego na celu zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych. Wnioski można składać w terminie do 31 marca 2021 r. 

Nie należy składać wniosku na zadanie, które zostało poddane ocenie w I naborze, ponieważ zostanie to uznane za błąd formalny.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/ochrona-zabytkow3

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił nabór wniosków na dotacje renowacji zabytków

Od 1 marca 2021 r. do 31.03.2021 r. trwa nabór wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i roboty budowlane przy zabytkach. Wnioski mogą być składane przez właścicieli i zarządców (osoby fizyczne, parafie, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy) obiektów zabytkowych, znajdujących się na terenie województwa opolskiego i wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Planowany do przeprowadzenia zakres prac musi być zgodny z katalogiem prac wskazanych w art. 77 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (m.in. wymiana pokrycia dachowego, remont elewacji, wymiana stolarki okiennej, prace restauratorskie przy zabytkach ruchomych, przygotowanie dokumentacji). Wnioskodawca musi też wykazać wkład własny w wysokości min. 30% całości wartości zadania.

Rozstrzygnięcie naboru planowane jest do końca maja 2021 r., a realizowane prace muszą zostać ukończone do 31 grudnia 2021r.

Formularz wniosku oraz wykaz wymaganych dokumentów i szczegóły dotyczące naboru dostępne są na stronie: https://www.opolskie.pl/2021/03/900-tysiecy-zlotych-na-renowacje-zabytkow/

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE

„Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą!

W dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą,

Dom nasz i majętność całą, i wszystkie wioski z miastami!

A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami.”

Z okazji Narodzenia Pańskiego życzenia zdrowych, spokojnych, przepełnionych ciepłem i życzliwością świąt oraz wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym i wielu sukcesów zawodowych w Nowym 2021 Roku

składa Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wraz z pracownikami Urzędu

ANY3

Fotografia z kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja w Łanach

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM