Jednostkom samorządu terytorialnego został przypisany szereg zadań z zakresu szeroko pojętej polityki publicznej. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa, że do zadań własnych gminy należy m.in. zaspokajanie potrzeb mieszkańców również w obszarze obejmującym ochronę i opiekę nad zabytkami. W tym miejscu Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków (OWKZ) pragnie zwrócić uwagę, że zgodnie z art.22 pkt. 4 i 5 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity – Dz.U. z 2021 r. poz. 710), wójt, burmistrz lub prezydent zobowiązany jest do założenia i prowadzenia gminnej ewidencji zabytków, a zadanie powinno być realizowane w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

W związku z powyższym Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków przypomina, że na obszarze każdej gminy powinna zostać założona gminna ewidencja zabytków, którą należy przyjąć zarządzeniem prezydenta, wójta lub burmistrza. Jednocześnie OWKZ prosi o podanie daty wydanego zarządzenia i jego numeru, jak również o przekazanie przedmiotowej ewidencji w formie spisu elektronicznego.

W przypadku braku realizacji obowiązku, o którym mowa w art.22 cytowanej wyżej ustawy OWKZ prosi o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu założenie gminnej ewidencji zabytków i przyjęcie jej odpowiednim zarządzeniem.

Ponadto Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zwraca uwagę, że drugim zadaniem ściśle powiązanym z założeniem gminnej ewidencji zabytków jest sporządzanie
co 4 lata gminnego programu opieki nad zabytkami (art. 87 pkt. 1 i 3 Ustawy o ochronie zabytków).
Celem programów opieki nad zabytkami jest zapewnienie ochrony dziedzictwa kulturowego, wskazanie możliwości wykorzystania potencjału gminy w zakresie ochrony zabytków, popularyzacji wiedzy o nich oraz edukacji społeczności lokalnych.

W związku z powyższym OWKZ pragnie przypomnieć o konieczności sporządzania gminnych programów opieki nad zabytkami oraz ich cyklicznego aktualizowania.

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM