Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów określonych przepisami prawa administracyjnego

 Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że zgodnie z art.15zzr Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU z 2020 r. poz. 374, ze zm.), w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów:

1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,

2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,

3) przedawnienia,

4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,

5) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,

6) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju

- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

 

Wyjaśnienie:

Na powyższej podstawie ulegają wstrzymaniu wszelkie terminy, o których mowa w przepisach. Strona nie może zatem ponosić jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, nie musi dokonywać czynności, aby zachować swe prawa, bowiem okres stanu zagrożenia epidemicznego oraz epidemii to swego rodzaju przerwa w biegu terminów.Także organ, który jest w niektórych przepisach obligowany terminami, nie musi ich zachowywać, bo oddziaływanie powyższego przepisu, tak samo działa w odniesieniu do obowiązków organu związanych z przewidzianymi prawem terminami.Wszystkie terminy będą biegły dalej – nie od nowa, ale właśnie dalej – od chwili odwołania stanu epidemii.

Jeżeli zostanie wydany akt administracyjny (decyzja, postanowienie), to z uwagi na brak biegu terminu procesowego na wniesienie środka zaskarżenia decyzja po upływie 7 lub 14 dni od momentu otrzymania przez stronę postępowania nie staje się ostateczna. Za każdym razem konieczne jest oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania. Dopiero wtedy decyzja będzie ostateczna i wykonalna. 

Jednocześnie informuję, że Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków przyjmuje i rozpatruje wnioski w dotychczasowym zakresie działania:

  1. Rozpatruje sprawy, co do których jest w stanie wypowiedzieć się na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów.
  2. Na bieżąco dokonuje weryfikacji kosztorysów na potrzeby Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  3. Nie przeprowadza komisji, kontroli oraz oględzin w terenie.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem

Przypominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w walce z koronowirusem. Więcej...

W sprawie wniosków dotacyjnych

Opolski Wojewódzki Konserwator dziękuje za złożenie wniosków dotacyjnych i uprzejmie informuje, że do dnia 31 marca 2020 roku będzie trwała analiza formalna wniosków. Po tym czasie wszyscy wnioskodawcy, którzy zostaną wezwani do uzupełnienia wniosków powinni je przesłać pocztą.

Całodobowy dyżur telefoniczny OWKZ

W związku z zaistniałą sytuacją wystąpienia na terenie województwa opolskiego koronawirusa SARS-CoV-2 został uruchomiony całodobowy dyżur telefoniczny Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu w sprawach związanych z zagrożeniem koronawirusem:

 Pani Elżbieta Molak – Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków – nr tel. 503 094 580

Pani Anna Molenda – Wydział Zabytków Ruchomych – nr tel. 500 070 839

Pan Grzegorz Molenda – Wydział Zabytków Archeologicznych – nr tel. 500 070 839

Pani Patrycja Szkółka - Wydział Zabytków Nieruchomych - nr tel. 517 525 622

W sprawach urzędowych prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy urzędu: 7:30-15:30 na numery telefonów stacjonarnych wymienionych w zakładce KONTAKT:

Sekretariat - nr tel.77 45 24 433

Archiwum - nr tel. 77 45 24 342

Wydział Zabytków Archeologicznych - nr tel. 77 45 24 104

Wydział Zabytków Ruchomych - nr tel. 77 45 24 559

Wydział Zabytków Nieruchomych - nr tel. 77 45 24 520

Informacja Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Szanowni Państwo,

ze względu na zaistniałą w Polsce sytuację związaną z epidemią Covid-19 Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, kierując się stanem wyższej konieczności, zaleceniami administracji państwowej oraz bezpieczeństwem petentów, informuje o ograniczeniu dostępności budynku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu dla petentów. Ograniczenia dotyczą także udostępniania zbiorów archiwalnych. Istnieje możliwość udostępniania niektórych materiałów archiwalnych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przepraszając za zaistniałe utrudnienia, OWKZ uprzejmie prosi o przesyłanie wniosków za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej (e-mail i ePUAP). W razie potrzeby można kontaktować się z urzędem telefonicznie.

O wszelkich zmianach związanych z dostępem do urzędu poinformujemy Państwa niezwłocznie.

 

Ogłoszenie wyników I naboru w programie MKiDN "Ochrona Zabytków 2020"

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zamieszczone zostały wyniki I naboru wniosków w ramach programu „Dziedzictwo Kulturowe” – priorytet „Ochrona Zabytków”.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał kwotę 2 580 000,00 złotych na prace konserwatorskie przy 6 niżej wymienionych obiektach (tabela dotowanych obiektów niżej). Wymieniona kwota stanowi 2,48% budżetu całości dotacji.

 

Lp. nazwa wnioskodawcy nazwa zadania Kwota dofinansowania
1 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Narodzenia NMP w Baborowie Baborów, kościół pw. św. Józefa (XVII-XVIII w.): prace ratunkowe zabezpieczające konstrukcję kościoła- etap V. 1 160 000,00 zł
2 Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała w Oleśnie Olesno, drewniany kościół św. Anny (XVI w.): prace remontowo - konserwatorskie przy konstrukcji budynku - II etap. 810 000,00 zł
3 Janina Dancewicz Unikowice, budynek mieszkalny w konstrukcji szachulcowej (XVlll w.): prace konserwatorskie przy obiekcie - etap II. 260 000,00 zł
4 Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archanioła Grodków, kościół pw. św. Michała Archanioła (XIII w. - 1268 r): remont konserwatorski kościoła dachu i nawy głównej – etap. 140 000,00 zł
5 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Mikołaja Brzeg, kościół pw. św. Mikołaja (XIV w.): ratunkowe prace konserwatorskie elewacji północnej nawy bocznej - etap IV. 90 000,00 zł
6 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Trójcy Świętej Korfantów, kościół pw. Trójcy Świętej (XIII, XVIII, XX w.): prace remontowo-konserwatorskie przy dachu kościoła - etap I 120 000,00 zł

 

W przypadku jeśli złożony przez Państwa wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 punktów, przysługuje Państwu możliwość złożenia odwołania. Odwołania należy złożyć za pośrednictwem systemu EBOI do 12 marca 2020 r. Wskazówki dotyczące złożenia odwołania poprzez system EBOI znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow2

Lp. nazwa wnioskodawcy nazwa zadania Ilość pkt.
1 Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi Prowincja Katowicka Czarnowąsy, dawny Klasztor Norbertanek (1682 r.), Prałatura (1727 r.): remont konserwatorsko-budowlany elewacji budynku dawnego klasztoru - Prałatura-WIRYDARZ- etap III część 4 - ostatni 69,67
2 Gmina Otmuchów Otmuchów, Zamek Biskupi (XIII w.): zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru oraz prace zabezpieczające obiekt przed pożarem - etap II 69,33
3 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pokoju Pokój, kościół ewangelicki (XVIII w.): konserwacja i restauracja ołtarza głównego ambonowego 69,33
4 Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła Bąków, kościół filialny pw. św. Katarzyny (XIV w.): remont konserwatorski hełmu i wież 69,33
5 Gmina Głogówek Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części zachodniej i północnej - III etap 69,00
6 Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Św. Jadwigi w Borkach Wielkich Borki Wielkie, kościoła cmentarny pw. św. Marcina i św. Bartłomieja (1697 r.): ratunkowy remont konstrukcji - etap II 69,00
7 Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła Ewangelisty w Paczkowie Paczków, kościół pw. św. Jana Ewangelisty (XIV w.): kontynuacja prac przy elewacji 69,00
8 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Baborowie Baborów, kościół pw. św. Józefa (XVII/XVIII), ołtarz boczny pw. Św. Walentego: pełna konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza 68,67
9 Pałac w Dobrej sp. z o.o. Dobra, pałac (XVIII w.): rekonstrukcja stolarki okienne 68,33
10 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Opolu Ozimek, kościół Ewangelicko-Augsburski pw. św. J. Chrzciciela (XIX w.): naprawa pokrycia dachowego i odwodnienia dachu oraz wykonanie odwodnienia i izolacji fundamentów - kontynuacja 68,00
11 Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej Dytmarów, kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej I (1857 r.)/ konserwacja elewacji kościoła - etap III 67,67
12 Gmina Lewin Brzeski Lewin Brzeski, kościół ewangelicki św. Piotra i Pawła (XIV w.): remont konserwatorski dachu wraz z wymianą pokrycia i remont empory 67,67
13 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jakuba Starszego w Lubrzy Lubrza, kościół pw. św. Jakuba Starszego (XVIII w.): remont elewacji - etap 2 67,00
14 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Ap. w Głogówku Głogówek, kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła (XIV w): prace konserwatorskie przy dekoracji malowideł ściennych i sztukaterii w południowej nawie bocznej i kaplicy, etap 4 66,67
15 Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach Kopice, kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (XIX w.): remont elewacji kościoła - etap I. 66,00
16 Fundacja na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313 Niemodlin, Zamek Książęcy Niemodlin (1313 r.), kaplica: zabezpieczenie poprzez stabilizację konstrukcyjną stropów wraz z odtworzeniem posadzki i zabezpieczeniem polichromii. 64,33
17 Parafia Rzymskokatolicka p w. Świętego Jakuba Apostoła w Małujowicach Małujowice, kościół pw. św. Jakuba Apostoła: prace konserwatorskie portalu zachodniego kościoła wraz z kamienną chrzcielnicą (XV/XVI w.). 64,00
18 Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego Pogorzela, kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Jezusowego (I poł. XIV w.): konserwacja i restauracja ceglanej elewacji gotyckiej - północna ściana nawy. 63,67
19 Grzegorz Kłys Miejsce, zameczek myśliwski Książąt Oleśnickich (XVI/XVII): odtworzenie i wymiana drzwi frontowych oraz podłóg z płytek ceglanych i drewnianych. 63,67
20 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kępnicy Hajduki Nyskie, kościół pw. św. Jerzego (ok. 1300 r.): remont elewacji (po katastrofie budowlanej z 2018 r.). 63,33
21 Gmina Nysa Nysa, lokomotywa Ty2-140 (1943 r.): prace konserwatorskie. 63,00
22 Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archanioła w Skałągach Rożnów, nagrobek generała Karola Adolfa Gustawa v. Eben (1780 r.): prace remontowe i renowacja nagrobka. 63,00
23 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Boguchwałowie Boguchwałów, kościół pw. św. Mateusza, mur (1602 r.): ratunkowe prace konserwatorskie. 63,00
24 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Urbana w Głębinowie Głębinów, kościół pw. św. Urbana ( XIX w.): remont wnętrza - montaż systemu sygnalizacji pożaru, renowację stolarki, schodów kamiennych, malowanie ścian i sufitów. 62,67
25 Stowarzyszenie parki i dworek w Komornie Komorno, dwór (1760 r.): prace restauratorskie tarasów. 62,67
26 Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego Brzeg, kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (XVIII w.): remont górnej i środkowej części hełmu południowo-zachodniej wieży kościoła. 62,67
27 Fundacja Pałac Wysoka Wysoka, pałac barokowy (XVII w.): zabezpieczenie, konserwacja techniczna i estetyczna fresków wykonanych przez František Antonín Šebesta w latach (1773-1774) - etap III ostatni. 62,67
28 Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika Naczęsławice, grobowiec rodziny Deloch (1877 r.): prace konserwatorskie i restauratorskie 62,33
29 Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela Przechód, kościół pw. św. Jana Chrzciciela - ołtarz główny (1780 r.): prace konserwatorskie
i restauratorskie.
62,33
30 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Marcina Biskupa Tarnów Opolski, kościół pw. św. Marcina Biskupa, kaplica św. Marcina (XVI-XVII), ambona, konfesjonał, krata sanktuarium, rzeźba św. Anny: konserwacja techniczna i estetyczna. 62,33
31 Gmina Nysa Nysa, wieża Ziębicka (XIV w.): likwidacja zagrożeń budowlanych, naprawa dachu i elewacji oraz wymiana stolarki i wykonanie instalacji odgromowej. 61,67
32 Rzymskokatolicka Parafia pw. Nawiedzenia NMP w Ścinawie Małej Ścinawa Nyska, kościół pw. św. Piotra i Pawła / konserwacja - zespół drewnianych rzeźb barokowych (ok. 1750 r.) z prezbiterium. 61,00
33 Gmina Lewin Brzeski Lewin Brzeski, kościół ewangelicki, ołtarz główny 1613 r.):wykonanie konserwacji pełnej - technicznej zachowawczej i estetycznej ołtarza z wyłączeniem mensy ołtarzowej. 61,00
34 Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP Gościęcin, kościół pw. Wniebowzięcia NMP (XVII w.): prace konserwatorskie ołtarza głównego (ok. 1730 r.) - etap II. 61,00
35 Ewa Pantak Korycińska Zdzisław Koryciński, Artur Koryciński Rysiowice. Mauzoleum w zespole pałacowo parkowym (XVIII/XIX): prace konserwatorskie rekonstrukcji dachu, stolarki okiennej i renowacji drzwi. 61,00
36 Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Tomasza Apostoła Kietrz, kaplica cmentarna pw. Św. Krzyża (XVIII w.): ratownicze prace konstrukcyjne - ściągi murów
i remont dachu.
61,00
37 Gmina Otmuchów Otmuchów, Zamek Biskupi (XIII w.): remont konserwatorski elewacji wraz ze wzmocnieniem konstrukcji wież. 60,67
38 Stowarzyszenie park i dworek w Komornie Komorno, dwór (1760 r.): prace konserwatorskie dachu. 60,67
39 Archidiecezja Wrocławska Brzeg, kościół św. Ap. Piotra i Pawła (XIII w.): monitoring geodezyjny, opracowanie ekspertyz
i opinii, projektów zabezpieczenia konstrukcji przed katastrofą budowlaną, ewentualne prace budowlane.
60,67
40 Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jadwigi Śląskiej Osiek Grodkowski, kościół pw. Wniebowzięcia NMP (ok. 1700 r.) - ołtarz: konserwacja retabulum ołtarza w kształcie ramy ze snycerską obudową. 60,33
41 Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Mikołaja Wierzbięcice, kościół pw. św. Mikołaja: konserwacja barokowej ambony przyściennej (1786 r.) 60,33
42 Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Michalicach Michalice, kościół pw. św. Michała Archanioła (XVII w.): prace konserwatorskie XVII-wiecznych polichromii, etap III - ściana południowa nawy. 60,33
43 Parafia Katedralna pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Opolu Opole, Katedra Podwyższenia Krzyża Świętego (XIII-XIV w.): konserwacja i renowacja podchórza Katedry oraz Kaplicy Piastowskiej (Trójcy Świętej. 60,33
44 Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP Gościęcin, kościół pw. Wniebowzięcia NMP (XVII w.): zabezpieczenie sklepień w nawie kościoła 60,33
45 Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Klemensa Rzymskiego Lasocice, kościół pw. św. Franciszka z Asyżu (1618 r.): interwencyjny remont dachu kościoła-etap I. 60,00
46 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marcina w Owczarach Bierzów, kościół filialny pw. św. Apostołów Piotra
i Pawła
(XV w.): wymiana poszycia dachowego wraz
z naprawą więźby kościoła.
59,67
47 Joachim i Mariola Wiesiollek Żyrowa, pałac (XVII w.): rekonstrukcja Sali Balowej - I etap 59,67
48 Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Kolnicy Młodoszowice: kościół pw. św. Marcina Biskupa z Taurs (przełom XV i XVI w.): wymiana pokrycia dachu. 59,67
49 Start Management Piotr Gerber Tułowice, budynek administracji d. fabryki porcelany "RS Tillowitz" (1904 r.): wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru. 59,67
50 Rzymskokatolicka Parafia p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Pakosławicach Pakosławice, kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła: remont elewacji zabytkowego - etap II. 56,67
51 Parafia rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła Nysa, kościół pw. św. Ap. Piotra i Pawła: konserwacja i restauracja stiukowego ołtarza bocznego pw. św. Jakuba Mł. (ok. 1730 r.). 55,33
52 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła Otmuchów, kościół pw. św. Andrzeja Apostoła (1823-1825 r.): remont wieży. 55,00
53 Gmina Paczków Paczków, dom (kamienica) Rynek 5 (XVII w.): remont elewacji frontowej, bocznej i tylnej. 55,00
54 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 4 , 48-370 Paczków Paczków, dom mieszkalny przy ul. Wojska Polskiego nr 4 (I poł. XIX w): remont elewacji, klatki schodowej,renowacja i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż bramy stalowej. 55,00
55 Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Pokoju Pokój, kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (1907 r.): odnowienie i uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej kolorystki zabytku. 55,00
56 Parafia Rzymskokatolicka św. Katarzyny Aleksandryjskiej Łąka, kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej (II połowa XIII w. i II poł. XVI w.): wymiana poszycia hełmu wieży wraz z konserwacją zwieńczenia- I etap prac przy elewacji kościoła.

54,67

57 Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Głubczyce, kościół parafialny pw. Narodzenia NMP (XIX w.) - ołtarz boczny; konserwacja techniczna
i estetyczna ołtarza pw. św. Floriana.
54,67
58 Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Klemensa Rzymskiego Lasocice, kościół pw. św. Franciszka z Asyżu (1618 r..): prace konserwatorsko-budowlane przy elewacji świątyni. 54,67
59 Ewa Pantak Korycińska Zdzisław Koryciński, Artur Koryciński Rysiowice, neorenesansowy pałac (XIX w.): prace konserwatorskie renowacji i rekonstrukcji stolarki okiennej dziedzińca, piwnic, kaplicy, sali balowej, drzwi wejściowych na dziedziniec i do pałacu. 54,33
60 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wojciecha BM w Rożnowie Olszowa, kościół filialnym pw. Matki Boskiej Śnieżnej, ołtarz boczny północny (1737 r.), obraz "Zdjęcie z krzyża": prace konserwatorskie. 54,00
61 Wspólnota mieszkaniowa Emilii Plater 2 Paczków, budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Emilii Plater nr 2 (2 poł. XIX w.): remont elewacji (prace tynkarskie i konserwatorskie z odtworzeniem sztukaterii), remont klatki schodowej. 53,00
62 Parafia Rzymskokatolicka św. Piotra i Pawła w Równem Równe, kościoła pw. Piotra i Pawła (2 ćw. XIX w) - Tabernakulum: konserwacja techniczna i estetyczna obiektu wraz z mensą ołtarzową. 52,67
63 Parafia rzymskokatolicka p. w. Św. Marcina Ratnowice Jasienica Górna, kościół pw. św. Mikołaja (1835-1836 r.): remont elewacji wieży, kruchty i ściany południowo- zachodniej nawy głównej etap I. 52,67
64 Gmina Głogówek Głogówek, ratusz (XVII w.): remont i wymiana stolarki okienno-drzwiowej. 52,33
65 Rzymskokatolicka parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Ligota Książęca, Sanktuarium Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (XIX w.): prace konserwatorskie we wnętrz. 52,33
66 Parafia Rzymskokatolicka św. Bartłomieja w Dzierżysławiu Lubotyń, kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (1906 r.): wymiana pokrycia dachowego wraz
z wymianą pojedynczych elementów więźby dachowej
52,00
67 Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Wniebowzięcia NMP Uszyce Uszyce, kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (1517 r.): prace ratunkowe i zabezpieczające. 51,6

68

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego Pogorzela, kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego (I poł. XIV w .): konserwacja i restauracja prospektu organowego. 51,67
69 Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Piotra i Pawła w Sidzinie Sidzina, kościół pw. św. Piotra i Pawła (XIV, XVII, 1824 r.): remont konserwatorski elewacji kościoła - odnowienie elewacji kościoła wraz z wykonaniem prac osuszających 51,33
70 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich Opole, budynek zespołu koszar: odnowienie
i uzupełnienie elewacji.
51,33
71 Parafia rzymsko-katolicka pw. św. Stanisława bpa. Przylesie, kościół pw. św. Stanisława Biskupa (XIV, XVIII, XX w.): remont wnętrza kościoła - etap I 51,33
72 Adrian Kasem Kluczbork, budynek gospodarczy przy ul. Krzywej 1 (XIX w.): rewitalizacja budynku wraz
z przebudową i zmianą sposobu użytkowani
51,33
73 Parafia Rzymskokatolicka Św. Katarzyny Aleksandryjskiej Opole- Groszowice, kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej (1880- 1883): odnowienie
i uzupełnienie elewacji kościoła
51,00
74 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kępnicy Kępnica, kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP (1886 r.) - mur oporowy: renowacja i konserwacja - etap 50,67
75 Gmina Paczków Stary Paczków, Dom Gminny (poł. XIX w.): remont dachu i stropu 50,67
76 Parafia Rzymskokatolicka Czerwonków, kościół pw. Narodzenia NMP: konserwacja organów (II poł IX w.) 50,0

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informujemy, że termin składania wniosków do II naboru programu „Ochrona zabytków 2020” upływa dn.31.03.2020 r. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem programu. Jednocześnie informujemy, że formularz wniosku w systemie EBOI będzie udostępniony na stronie ministerstwa w najbliższych dniach.

 

Szukam legalnie, czyli jak uzyskać pozwolenie na poszukiwanie zabytków

Narodowy Instytut Dziedzictwa przygotował ulotkę dla zainteresowanych poszukiwaniem zabytków „Szukam legalnie, czyli jak uzyskać pozwolenie na poszukiwanie zabytków”. W załączonej ulotce "Szukam legalnie" znajdują się informacje o obowiązkach poszukiwacza zabytków, procedurze składania do wojewódzkiego konserwatora zabytków wniosku o pozwolenie na poszukiwania oraz co powinien taki wniosek zawierać.

Życzenia

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia najserdeczniejsze życzenia pełnych pokoju, zdrowych i wesołych świąt spędzonych w rodzinnym gronie oraz realizacji wszystkich planów w nowym 2020 roku składa Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków Elżbieta Molak wraz z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu

Kampania społeczna 4U!

Wojewoda Opolski informuje, że Centrum Prewencji Terrorystycznej działające przy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowało kampanię społeczną 4U!, której celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania i reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Kampania składa się z filmu promocyjnego i czterech animacji edukacyjnych, prezentujących procedurę (4U!) – Uważaj! Uciekaj! Ukryj się! i Udaremnij Atak!.
Procedura pokazuje zalecany sposób zachowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego i jest dostępna na stronie: https://4u.tpcoe.gov.pl/.

Dzień wolny w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu

W związku z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu będzie nieczynny w dniu 27 grudnia 2019 r. (piątek).

Dzień pracy urzędu został wyznaczony na sobotę 14 grudnia 2019 r.

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM