Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków;

2) kontakt z Inspektorem ochrony danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 77 4524107;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie:

a) art.6 ust.1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

b) art.9 ust.1 lit. g Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

c) Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r.;

d) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;

e) Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 14 lipca 1983 r.;

f) Ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne z 17 lutego 2005 r.;

g) Ustawy prawo bankowe z 29 sierpnia 1997 r.;

h) Ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r.;

i) Ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.;

j) Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z 17 czerwca 1966 r.;

k) Ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985 r.;

l) Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;

ł) Ustawy o rzeczach znalezionych z 20 lutego 2015 r.

m) Ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury z 25 maja 2017 r.

n) Ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r.

o) Ustawy o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006 r.;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i JRWA;

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych lub prawo do ich sprostowania w dowolnym momencie; 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem na podstawie ustaw i rozporządzeń podanych w punkcie 3 jest obligatoryjne.

Oświadczenie Wojewody Opolskiego

            W związku z niepokojącymi i nieprawdziwymi informacjami medialnymi na temat rzekomego zagrożenia powodzią w województwie opolskim Wojewoda Opolski wydał dnia 24.05.2019 r. następujące oświadczenie:

             W związku z podanymi przez jedną z komercyjnych stacji telewizyjnych informacją dotyczącą niekontrolowanych zrzutów wody ze zbiorników czeskich, które mogą zagrażać bezpieczeństwu Opolszczyzny w postaci dużej fali powodziowej, dementuję tę wiadomość. Informację zweryfikowałem w Zarzadzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. PGW Wody Polskie oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach są w stałym kontakcie ze stroną czeską.

           Jednocześnie potwierdzam, iż są zrzuty ze zbiorników czeskich, ale w ilości niezagrażającej bezpieczeństwu powodziowemu Opolszczyzny. Stany wód w regionie przygranicznym z Republiką Czech, wykazują na wodowskazach, że ich poziom opada.

    Dementuję zatem informacje medialne o rzekomym zagrożeniu powodzią na terenie Opolszczyzny.

Informacja o dniu wolnym w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu

W związku z Zarządzeniem nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu będzie nieczynny w dniu 2 maja 2019 r. (czwartek).

Dzień pracy urzędu został wyznaczony na sobotę 11 maja 2019 r.

Dotacje MKiDN – wyniki I naboru wniosków w 2019 r.

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zamieszczone zostały wyniki I naboru wniosków w ramach programu „Dziedzictwo Kulturowe” – priorytet „Ochrona Zabytków”.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał kwotę 4 920 000,00 złotych na prace konserwatorskie przy 14 niżej wymienionych obiektach (tabela dotowanych obiektów):

• kościół filialny pw. św. Jerzego w Hajdukach Nyskich,

• kościół pw. św. Anny w Oleśnie,

• kościół pw. św. Józefa w Baborowie,

• prałatura, dawny Klasztor Norbertanek w Opolu-Czarnowąsach,

• kościół pw. św. Bartłomieja w Głogówku,

• budynek mieszkalny w Unikowicach,

• ratusz w Brzegu,

• mauzoleum rodziny Schaffgotschów w Kopicach,

• kościół pw. św. Jana Ewangelisty w Paczkowie,

• kościół pw. św. Wawrzyńca w Dąbrowie,

• pałac w Żyrowej,

• katedra pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu,

• zameczek Myśliwski Książąt Oleśnickich w Miejscu,

• kaplica cmentarna pw. św. Krzyża w Kietrzu.

Odwołania należy składać w terminie do 28 lutego 2018 r.

Informacja o dniu wolnym w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu

W związku z Zarządzeniem nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu będzie nieczynny w dniu 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek).

Dzień pracy urzędu został wyznaczony na sobotę 15 grudnia 2018 r.

Apel o pomoc dla Beaty Makowskiej

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów apelują wśród swoich członków i sympatyków o pomoc w organizowaniu zbiórek pieniężnych, darowiznę składek, przekazanie 1% podatku dla Pani dr arch. Beaty Makowskiej, wieloletniego Prezesa Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w Szczecinie i kierownika szczecińskiego Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Pani dr arch. Beata Makowska, która przez ponad trzydzieści lat zawodowo zajmowała się zabytkami województwa zachodniopomorskiego, w dniu 3 marca 2017 r. w czasie pracy uległa poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu. Po wielomiesięcznym pobycie w szpitalu oraz w ośrodku rehabilitacyjnym Jej stan jest nadal ciężki. Jedyną szansą powrotu Pani Beaty Makowskiej do zdrowia jest możliwość poddania się specjalistycznemu leczeniu medycznemu i rehabilitacyjnemu, które – niestety – jest bardzo kosztowne. Dlatego też środowisko konserwatorów, architektów i historyków sztuki stara się od samego początku pomóc Pani Beacie.

Dowolne wpłaty jako darowizny można składać na indywidualne bankowe subkonto w PLN, założone przez Fundację Forani:

61 1750 0012 0000 0000 3670 4969

z dopiskiem w tytule „DAROWIZNA BEATA MAKOWSKA”

nr SWIFT Raiffeisen Bank Polska: RCBWPLPW, IBAN banku: PL

1% rocznego podatku skierowany na pomoc Beacie także można przekazać poprzez Fundację Forani:

Nr KRS 0000 420954, cel szczegółowy „Pomoc Beata Makowska”

Informacja: archiwum WUOZ-u nieczynne

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że ze względu na  przenoszenie dokumentacji archiwalnej do nowego pomieszczenia archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu będzie nieczynne od dnia 25.06. do 31.08.2018 r. Za wszelkie utrudnienia Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków przeprasza.

Dzień wolny od pracy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu

W związku z Zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu będzie nieczynny w dniu 04 maja 2018 r. (piątek).

Dzień pracy urzędu został wyznaczony na sobotę 19 maja 2018 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 10 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzedów administracji rządowej.

Wyniki odwołań w ramach I naboru do programu OCHRONA ZABYTKÓW 2018

Po rozpatrzeniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwołań w ramach I naboru do programu Ochrona Zabytków 2018 w województwie opolskim sześć obiektów uzyskało dofinansowanie na prace konserwatorskie w wysokości 950 000 złotych. Ministerstwo przeznaczyło kwotę 300 000 złotych na interwencyjny remont budowlano-konserwatorski mauzoleum rodziny Schaffgotschów w Kopicach. Dotacją w wysokości 200 000 złotych dofinansowano I etap prac remontowo-budowlanych przy konstrukcji kościoła cmentarnego pw. św. Marcina i św. Bartłomieja w Borkach Wielkich. Dotację 180 000 złotych uzyskano na kontynuację remontu kruchty zachodniej kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Małujowicach. Po 100 tysięcy złotych Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało na remont pokrycia dachowego iglicy wieży oraz elewacji kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opolu-Groszowicach oraz na prace konserwatorskie przy ołtarzach bocznych, znajdujących się w kościele cmentarnym pw. św. Józefa w Baborowie. Prace remontowe przy elewacji kościoła pw. św. św. Piotra i Pawła w Pakosławicach dofinansowano w kwocie 70 000 złotych.

Informacja na temat wycinki drzew

W związku z wejściem w życie w dniu 18 stycznia 2018 r. Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody (DzU z 2018 r. poz. 10), informuję, że zgodnie z art.83f ust.4 tejże ustawy,
w przypadku zamiaru usunięcia drzewa z terenu wpisanego do rejestru zabytków i stanowiącego własność osoby fizycznej, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia tego zamiaru do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Dotyczy to przypadków, w których obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5cm przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko osoby zgłaszającej,

- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,

- rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa do nieruchomości.

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ciągu 21 dni od otrzymania zgłoszenia dokonuje oględzin drzewa, a następnie w terminie 14 dni od dnia oględzin może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Wydanie ostatecznej decyzji o sprzeciwie wobec zamiaru usunięcia drzewa stanowi podstawę do wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia konserwatorskiego.

Jednocześnie zaznaczam, że pozostałe podmioty – osoby prawne, związki wyznaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa itd. – są obowiązane uzyskać zezwolenie WKZ na usunięcie drzew lub krzewów z terenów wpisanych do rejestru zabytków.

oprac. Marta Ocharska

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM