Dotacje MKiDN – wyniki I naboru wniosków w 2019 r.

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zamieszczone zostały wyniki I naboru wniosków w ramach programu „Dziedzictwo Kulturowe” – priorytet „Ochrona Zabytków”.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał kwotę 4 920 000,00 złotych na prace konserwatorskie przy 14 niżej wymienionych obiektach (tabela dotowanych obiektów):

• kościół filialny pw. św. Jerzego w Hajdukach Nyskich,

• kościół pw. św. Anny w Oleśnie,

• kościół pw. św. Józefa w Baborowie,

• prałatura, dawny Klasztor Norbertanek w Opolu-Czarnowąsach,

• kościół pw. św. Bartłomieja w Głogówku,

• budynek mieszkalny w Unikowicach,

• ratusz w Brzegu,

• mauzoleum rodziny Schaffgotschów w Kopicach,

• kościół pw. św. Jana Ewangelisty w Paczkowie,

• kościół pw. św. Wawrzyńca w Dąbrowie,

• pałac w Żyrowej,

• katedra pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu,

• zameczek Myśliwski Książąt Oleśnickich w Miejscu,

• kaplica cmentarna pw. św. Krzyża w Kietrzu.

Odwołania należy składać w terminie do 28 lutego 2018 r.

Informacja o dniu wolnym w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu

W związku z Zarządzeniem nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu będzie nieczynny w dniu 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek).

Dzień pracy urzędu został wyznaczony na sobotę 15 grudnia 2018 r.

Apel o pomoc dla Beaty Makowskiej

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów apelują wśród swoich członków i sympatyków o pomoc w organizowaniu zbiórek pieniężnych, darowiznę składek, przekazanie 1% podatku dla Pani dr arch. Beaty Makowskiej, wieloletniego Prezesa Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w Szczecinie i kierownika szczecińskiego Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Pani dr arch. Beata Makowska, która przez ponad trzydzieści lat zawodowo zajmowała się zabytkami województwa zachodniopomorskiego, w dniu 3 marca 2017 r. w czasie pracy uległa poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu. Po wielomiesięcznym pobycie w szpitalu oraz w ośrodku rehabilitacyjnym Jej stan jest nadal ciężki. Jedyną szansą powrotu Pani Beaty Makowskiej do zdrowia jest możliwość poddania się specjalistycznemu leczeniu medycznemu i rehabilitacyjnemu, które – niestety – jest bardzo kosztowne. Dlatego też środowisko konserwatorów, architektów i historyków sztuki stara się od samego początku pomóc Pani Beacie.

Dowolne wpłaty jako darowizny można składać na indywidualne bankowe subkonto w PLN, założone przez Fundację Forani:

61 1750 0012 0000 0000 3670 4969

z dopiskiem w tytule „DAROWIZNA BEATA MAKOWSKA”

nr SWIFT Raiffeisen Bank Polska: RCBWPLPW, IBAN banku: PL

1% rocznego podatku skierowany na pomoc Beacie także można przekazać poprzez Fundację Forani:

Nr KRS 0000 420954, cel szczegółowy „Pomoc Beata Makowska”

Informacja: archiwum WUOZ-u nieczynne

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że ze względu na  przenoszenie dokumentacji archiwalnej do nowego pomieszczenia archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu będzie nieczynne od dnia 25.06. do 31.08.2018 r. Za wszelkie utrudnienia Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków przeprasza.

Dzień wolny od pracy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu

W związku z Zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu będzie nieczynny w dniu 04 maja 2018 r. (piątek).

Dzień pracy urzędu został wyznaczony na sobotę 19 maja 2018 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 10 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzedów administracji rządowej.

Wyniki odwołań w ramach I naboru do programu OCHRONA ZABYTKÓW 2018

Po rozpatrzeniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwołań w ramach I naboru do programu Ochrona Zabytków 2018 w województwie opolskim sześć obiektów uzyskało dofinansowanie na prace konserwatorskie w wysokości 950 000 złotych. Ministerstwo przeznaczyło kwotę 300 000 złotych na interwencyjny remont budowlano-konserwatorski mauzoleum rodziny Schaffgotschów w Kopicach. Dotacją w wysokości 200 000 złotych dofinansowano I etap prac remontowo-budowlanych przy konstrukcji kościoła cmentarnego pw. św. Marcina i św. Bartłomieja w Borkach Wielkich. Dotację 180 000 złotych uzyskano na kontynuację remontu kruchty zachodniej kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Małujowicach. Po 100 tysięcy złotych Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało na remont pokrycia dachowego iglicy wieży oraz elewacji kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opolu-Groszowicach oraz na prace konserwatorskie przy ołtarzach bocznych, znajdujących się w kościele cmentarnym pw. św. Józefa w Baborowie. Prace remontowe przy elewacji kościoła pw. św. św. Piotra i Pawła w Pakosławicach dofinansowano w kwocie 70 000 złotych.

Informacja na temat wycinki drzew

W związku z wejściem w życie w dniu 18 stycznia 2018 r. Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody (DzU z 2018 r. poz. 10), informuję, że zgodnie z art.83f ust.4 tejże ustawy,
w przypadku zamiaru usunięcia drzewa z terenu wpisanego do rejestru zabytków i stanowiącego własność osoby fizycznej, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia tego zamiaru do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Dotyczy to przypadków, w których obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5cm przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko osoby zgłaszającej,

- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,

- rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa do nieruchomości.

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ciągu 21 dni od otrzymania zgłoszenia dokonuje oględzin drzewa, a następnie w terminie 14 dni od dnia oględzin może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Wydanie ostatecznej decyzji o sprzeciwie wobec zamiaru usunięcia drzewa stanowi podstawę do wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia konserwatorskiego.

Jednocześnie zaznaczam, że pozostałe podmioty – osoby prawne, związki wyznaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa itd. – są obowiązane uzyskać zezwolenie WKZ na usunięcie drzew lub krzewów z terenów wpisanych do rejestru zabytków.

oprac. Marta Ocharska

II nabór wniosków do Programu MKiDN 2018 – Ochrona zabytków

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęło II nabór wniosków do programu Ochrona zabytków na rok 2018. Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

Wnioski można składać w terminie do 31 marca 2018 r., z zastrzeżeniem § 7 regulaminu programu.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Wytycznymi do oceny wniosków oraz realizacji zadań w ramach programu Ochrona zabytków na rok 2018 błędem formalnym jest złożenie wniosku na zadanie, które zostało poddane ocenie w I naborze.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2018/ochrona-zabytkow.php

DOTACJE MKiDN – WYNIKI I NABORU WNIOSKÓW W 2018 ROKU

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zamieszczone zostały wyniki I naboru wniosków w ramach programu „Dziedzictwo Kulturowe” – priorytet „Ochrona Zabytków”.

Z terenu województwa opolskiego na 95 złożonych wniosków przyznano 11 dotacji na kwotę 3 120 000,00 (trzy miliony sto dwadzieścia tysięcy złotych). Wsparcie finansowe przeznaczono na prace konserwatorskie przy wymienionych niżej obiektach (tabela dotowanych zabytków):

1) Dom Zakonnic i Prałatura (dawny Klasztor Norbertanek) w Opolu-Czarnowąsach;

2) kościól pw. św. Mikołaja w Brzegu;

3) zamek w Głogówku;

4) kościół pw. św. Jana Ewangelisty w Paczkowie;

5) XVIII-wieczny budynek mieszkalny w Unikowicach;

6) kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach;

7) kościół pw. św. Józefa w Baborowie;

8) Zamek Biskupi w Otmuchowie;

9) kościół pw. św. Bartłomieja w Głogówku;

10) kościół pw. św. Jodoka w Suchej Psinie;

11) dwór w Gierałcicach.

Odwołania należy składać w terminie do 19 lutego 2018 r.

Tabela z wykazem wszystkich wniosków z województwa opolskiego, złożonych w ramach I naboru do programu MKiDN.

Podziękowanie

         Od 03 stycznia 2018 roku przechodzę na emeryturę. Dziękuję Koleżankom i Kolegom z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu oraz konserwatorom samorządowym za wieloletnie współdziałanie na rzecz ochrony zabytków w województwie opolskim. Dziękuję licznym współpracownikom z muzeów Opolszczyzny, starostw, gmin, firm oraz parafii, którzy harmonijnie troszczyli się wraz ze mną o obiekty zabytkowe.

                                Krzysztof Spychała

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM