Szkolenie pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu

W dniach 31.05.-01.06.2017 r. odbędą się szkolenia z podstaw prawnych dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu. Sekretariat urzędu będzie otwarty w godzinach od 7:30 do 15:30.

Wyniki odwołań w ramach I naboru do programu OCHRONA ZABYTKÓW 2017

         Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński rozpatrzył odwołania w ramach I naboru do programu „Ochrona Zabytków 2017”. W wyniku pozytywnych rozstrzygnięć dotację w wysokości 700 tysięcy uzyskało 6 obiektów z terenu województwa opolskiego. Na wzmocnienie w części północnej i zachodniej konstrukcji renesansowego zamku w Głogówku przeznaczono dofinansowanie w wysokości 250 tysięcy złotych. Po 100 tysięcy złotych Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało na:

- remont dachu XVIII-wiecznego kościoła pw. św. Jakuba Starszego w Lubrzy;

- dokończenie prac ratunkowych przy XVIII-wiecznym pałacu w Wysokiej oraz wykonanie całkowitego remontu dachu wraz z odtworzeniem wieżyczki;

- II etap remontu ratunkowego dachu kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach;

- remont konserwatorsko-budowlany z wystrojem architektoniczno-rzeźbiarskim Domu Zakonnic i Prałatury (dawnego klasztoru Norbertanek 1682-88) w Opolu-Czarnowąsach: przeprowadzenie III etapu remontu elewacji północnej i wschodniej Prałatury (1727-30).

Remont dachu, elewacji, klatki schodowej, renowację stolarki okiennej i drzwiowej, izolację ścian fundamentowych XVII-wiecznej kamienicy, znajdującej się przy ul. G. Narutowicza 2 w Paczkowie, dofinansowano w kwocie 50 tysięcy złotych.

oprac. Katarzyna Długosz-Niedbalec

Fotografia na stronie pierwszej przedstawia kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach (fot. z pl. wikipedia.org). Poniżej: zamek w Głogówku (fot. z archiwum WUOZ-u w Opolu), kosciół pw. św. Jakuba Starszego w Lubrzy (fot. z pl. wikipedia.org), kamienice z ul. G. Narutowicza (fot. z dolny-slask.org), pałac w Wysokiej i dawny klasztor Norbertanek w Opolu-Czarnowąsach (fot. z archiwum WUOZ-u w Opolu).

Gogwek zamek fot. z archiwum WUOZ u w Opolu1 Lubrza koci pw. w. Jakuba Starszego fot. z wikipedia.pl1 Paczkw ul. G. Narutowicza fot. z dolny slask.org.1
Wysoka paac fot. z archiwum WUOZ u w Opolu1  Czarnowsy dawny klasztor Norbertanek fot. z archiwum WUOZ u w Opolu1  

 

 

Dzień wolny od pracy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu

         W związku z Zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji publicznej Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu będzie nieczynny w dniu 02 maja 2017 r. (wtorek).

Dzień pracy urzędu został wyznaczony na sobotę 13 maja 2017 r.

 

Firma Metrostav SA poszukuje osób z uprawnieniami konserwatorskimi

           Firma Metrostav SA zwróciła się z prośbą do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o udostępnienie na stronie WUOZ-u informacji na temat podjęcia przez firmę współpracy z osobami, które posiadają uprawnienia wymienione w załączniku:

 Na pierwszej stronie fotografia śluzy w Opolu w 1936 r., ze strony: dolny-slask.org.pl

Wyniki II naboru wniosków do programu Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój za-sobów kultury POIiŚ 2014-2020

W ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 decyzją wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotra Glińskiego dofinansowanie uzyskały 33 projekty z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, 10 projektów z zakresu rozwoju infrastruktury kultury oraz 9 dotyczących zakupu wyposażenia. Z terenu województwa opolskiego dofinansowano wniosek Parafii Rzymskokatolickiej na rewitalizację i renowację gotyckiej Bazyliki św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych. Jako pomnik historii bazylika otrzymała kwotę w wysokości 17 610 473,20 zł.

Dotychczas w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury dofinansowanie otrzymało 28,5% projektów spośród wszystkich wniosków złożonych z województwa opolskiego.

W dniu 1 marca 2017 r. ogłoszono kolejny nabór wniosków do POIiŚ, który będzie trwał do 4 maja 2017.

oprac. Katarzyna Długosz-Niedbalec

 

Bazylika w Nysie

Bazylika w Nysie fot. WUOZ w Opolu

Dotacje MKiDN - wyniki I naboru wniosków w 2017 roku

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  zamieszczone zostały wyniki I  naboru wniosków w ramach  programu "Dziedzictwo Kulturowe" -  priorytet "Ochrona Zabytków". 

Z terenu województwa opolskiego na 72 złożone wnioski przyznano 13 dotacji na kwotę 3 010 000 zł (trzy miliony 10 tysiecy złotych). Wsparcie finansowe otrzymały:

Nysa – bazylika św. Jakuba i Agnieszki

Paczków – kościół św. Jana Ewangelisty

Głogówek – kościół św. Bartłomieja

Strzelce Opolskie – kościół św. Barbary

Pokój – kościół św. Zofii

Baborów – kościół św. Józefa

Opole – Katedra pw. Św. Krzyża

Michalice – kościół św. Michała

Wierzbica Górna – kościół św. Jacka

W przypadku gdy wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt przysługuje możliwość złożenia odwołania w terminie do dnia 25 lutego 2017 r. Uprzejmie informujemy, iż dla poprawności złożenia odwołania nie są wymagane żadne dodatkowe czynności - poza kliknięciem przycisku odwołania w EBOI. Brak uzasadnienia nie wpływa na poprawność złożenia odwołania oraz tryb jego rozpatrzenia.

Zabytki województwa opolskiego. Rozmowa z Elżbietą Molak w Radiu Opole

Na antenie Radia Opole w dniu 16.02.2017 r. Elżbieta Molak, Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, mówiła m.in. o stanie zachowania oraz formach ochrony wybranych zabytkowych obiektów Opolszczyzny, a także o włączeniu się Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Rozmowa redaktorów Anety Skomorowskiej-Kobzy i Marka Świercza z Elżbietą Molak na stronie:

 https://youtu.be/IwsWisJQ-Y0

Zdjęcie i film pochodzą ze strony internetowej Radia Opole: www.radio.opole.pl 

O pałacach i zamkach Opolszczyzny. Rozmowa z Iwoną Solisz w Radiu Opole

         W rozmowie porannej Radia Opole „W cztery oczy 23.01.2017 r. Iwona Solisz, Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, przedstawiła stan prawny i stan zachowania wybranych pałaców i zamków województwa opolskiego oraz podjęte przez siebie działania konserwatorskie.

Rozmowa red. Marka Świercza z Iwoną Solisz na stronie: 

http://radio.opole.pl/124,3502,rozmowa-z-iwona-solisz-i-komentarz-wlodzimierza-

Zdjęcie na stronie głównej pobrane ze strony Radia Opole.

 

 

Komunikat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ws. ochrony zieleni zabytkowej

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi uchwalonej przez Sejm RP z inicjatywy grupy posłów Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody, oraz ustawy o lasach i wobec braku możliwości przedstawienia stanowiska do projektu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego informujemy, że przepisy przedmiotowej ustawy, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. nie zwolnią z obowiązku uzyskania pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na dokonanie jakiejkolwiek zmiany w obrębie historycznej zieleni zabytkowej, w szczególności parków, ogrodów, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, jordanowskich i cmentarzy, pozostającej pod ochroną konserwatorską.

 

 

Zdjęcie na stronie głównej przedstawia park w Piorunkowicach (fot. z archiwum WUOZ-u w Opolu)

„Dzielnica – wieś z przeszłością” – warsztaty archeologiczne

Na początku grudnia 2016 r. odbyły się w miejscowości Dzielnica warsztaty archeologiczne dla społeczności lokalnej połączone z ekspozycją oraz multimedialnym wykładem prezentującym wyniki dotychczasowych badań archeologicznych, prowadzonych w Dzielnicy, gm. Cisek. Niniejsze warsztaty, które m.in. obejmowały pokaz wytwarzania narzędzi kamiennych, identyfikacji odkrytych szkieletów ludzkich oraz nasion roślin, zostały współfinansowane przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zorganizowane przez Fundację Nauki Archeologia Silesiae, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Oddział Górnośląski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich oraz Gminę Cisek i Sołectwo Dzielnica.

W trakcie wykładu przedstawiono wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych, które były prowadzone na terenie miejscowości Dzielnica od 2004 roku. W skład zespołu badawczego, kierowanego przez archeologa dr Mirosława Furmanka (UWr) wchodzili: mgr Artur Rapiński (archeolog WUOZ-u w Opolu), mgr Agata Sady (archeobotanik z Muzeum Śląska w Katowicach), mgr Agata Hałuszko (antropolog z Uniwersytetu Wrocławskiego) oraz mgr Marek Grześkowiak i mgr Adrian Podgórski (doktoranci Studium Nauk o Kulturze UWr). w pracach wykopaliskowych uczestniczyli studenci i doktoranci Instytutu Archeologii UWr oraz mieszkańcy Dzielnicy i Łanów. Prace terenowe wizytowali i konsultowali m.in. mgr Krzysztof Spychała, zastępca Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz prof. dr hab. Vratislav Janak z Uniwersytetu Śląskiego w Opawie. Równolegle z badaniami archeologicznymi zespół przyrodników z Zakładu Geomorfologii, Geoarcheologii i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (prof. dr hab. Tomasz Kalicki, dr inż. Joanna Krupa, mgr Sławomir Chwałek) prowadził badania pozwalające na rekonstrukcję środowiska w pradziejach. Archeolog dr Michał Borowski (UJ w Krakowie) podjął prace poszukiwawcze miejsc, z których społeczności pradziejowe pozyskiwały glinę.

W wyniku interdyscyplinarnych badań osad archeologicznych i pochówków w Dzielnicy odkryto pozostałości kilkunastu obiektów, które były użytkowane w pradziejach (od V do I tysiąclecia przed Chrystusem) przez społeczności:

- pierwszych rolników z kultury ceramiki wstęgowej rytej;

- kultury lendzielskiej;

- łowców i zbieraczy związanych z kulturą niemeńską;

- kultury pucharów lejkowatych;

- kultury mierzanowickiej;

- kultury łużyckiej.

            Dokonane w ciągu 11 lat prac badawczych unikatowe odkrycia wskazują, że stanowisko w Dzielnicy jest jednym z najważniejszych obiektów nie tylko na terenie Polski, ale także Europy Środkowej. Opisane wyżej stanowisko archeologiczne jest zagrożone erozją gleby oraz głęboką orką. Dlatego niezbędne jest dalsze prowadzenie ratunkowych prac archeologicznych.

oprac. Krzysztof Spychała, Katarzyna Długosz-Niedbalec na podstawie Sprawozdania z archeologicznych badań ratowniczych w Dzielnicy, stan.17, gm. Cisek, woj. opolskie przeprowadzonych w 2016 roku Mirosława Furmanka oraz artykułu z OIK 2015 Mirosława Furmanka i Artura Rapińskiego Archeologia w badaniach krajobrazu kulturowego Opolszczyzny. Mikroregion Dzielnicy, woj. opolskie w młodszej epoce kamienia

 

Zdjęcia (1-3) z prac archeologicznych (fot. z archiwum WUOZ-u w Opolu)

Dzielnica 17 badania 2016 1 Dzielnica 17 badania 2016 2

Dzielnica 17 badania 2016 3 

 

Zdjęcia z warsztatów archeologicznych (fot. z archiwum WUOZ-u w Opolu)

Warsztaty w Dzielnicy fot.WUOZ w Opolu 2 Dzielnica warsztat fot. WUOZ w Opolu Dzielnica warsztaty fot.WUOZ w Opolu 3
Dzielnica warsztaty fot.WUOZ w Opolu 6 Dzielnica warsztaty fot.WUOZ w Opolu 8 Dzielnica warsztaty fot.WUOZ w Opolu 7
Dzielnica warsztaty fot.WUOZ w Opolu 4 Dzielnica warsztaty fot.WUOZ w Opolu 5 Dzielnica warsztaty fot.WUOZ w Opolu 9

 

 

 

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM