PIETA po KONSERWACJI

Dzięki pracom konserwatorskim mgra Andrzeja Marka Barskiego, dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki, uratowano bardzo zdegradowaną przez szkodniki drewna barokową rzeźbę „Pieta” z kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Pilszczu. Dnia 28.05.2020 r. dokonano odbioru końcowego prac konserwatorskich przy drewnianej XVIII-wiecznej rzeźbie. Wykonawca zrelacjonował przebieg prac (na filmie poniżej) i oświadczył, że zostały one wykonane zgodnie z programem uzgodnionym w pozwoleniu. Działania obejmowały: oczyszczenie powierzchni z zabrudzeń i przemalowań, dezynfekcję i dezynsekcję, położenie pęcherzy, łusek i rozwarstwień oraz przywrócenie przyczepności polichromii, impregnację strukturalną bardzo zniszczonego drewna oraz sklejenie jego rozstępów i pęknięć. Dokonano uzupełnień ubytków drewna oraz rekonstrukcję prawej dłoni Chrystusa na podstawie proporcji zachowanej lewej ręki i analogicznych kompozycji rzeźbiarskich. W oparciu o badania stratygraficzne dyplomowany konserwator dzieł sztuki przeprowadził uzupełnienie oraz rekonstrukcję polichromii, a także złoceń w technice oryginału na szatach Matki Boskiej i Chrystusa. Ze względu na mocno uszkodzoną strukturę drewna i niebezpieczeństwo bezpowrotnego zniszczenia detali twarzy i rąk pozostawiono warstwę karnacji powstałą w XIX w. a powtarzającą kolorystykę XVIII-wieczną. Na końcu powierzchnię rzeźbiarskiej kompozycji pokryto werniksem końcowym.

oprac. Katarzyna Długosz-Niedbalec

Fotografie z archiwum WUOZ-u w Opolu:

Pilszcz Pilszcz2 Pliszcz3
Pliszcz4 Pilszcz5 Pliszcz6

Odkrycie grobu z kultury przeworskiej

W dniu 23.04.2020 r. zgłoszono prawdopodobne odkrycie grobu podczas prac działkowych w Opolu. W tym samym dniu pracownicy Wydziału Zabytków Archeologicznych WUOZ-u udali się na miejsce odkrycia, aby przeprowadzić oględziny. Jednak ze względu na zły stan zachowania grobu podjęli się eksploracji naruszonego obiektu archeologicznego. Okazał się nim być grób jamowy ciałopalny przypisany kulturze przeworskiej i datowany prawdopodobnie na 2 połowę II wieku n.e. W skład wyposażenia grobowego wchodziły fragmenty kilku naczyń (niektóre zdobione), w tym też wtórnie przepalonych, gliniany przęślik oraz przedmioty żelazne w postaci 2 zapinek, noża, fragmentów okucia szkatułki i klucza do niej. Wszystko wskazuje na to, że szczątki kostne odkryte w grobie należały do kobiety. Bliższych danych można się spodziewać po analizie antropologicznej. 

Grb1 Grb1a Grb2
Grb4 Grb5 Grb6

 

Warto wspomnieć, że rok wcześniej na sąsiednim polu ten sam odkrywca grobu znalazł miecz rzymski datowany na 2 połowę II wieku n.e., który został przekazany do Muzeum Śląska Opolskiego i po konserwacji znajduje się na wystawie stałej. Więcej można przeczytać na stronie https://www.facebook.com/MuzeumOpole/posts/3176477869054281

Jednocześnie chcielibyśmy podziękować znalazcy za obywatelską postawę i zgłoszenie do tut. Urzędu. Należy przypomnieć, że w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać się od podejmowania się wszelkich działań i niezwłocznie zawiadomić o tym Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu.  [oprac. Grzegorz Molenda, Marta Tobiasz]

 

NIE ZAPOMINAMY o ZABYTKACH

Podczas pierwszego weekendu maja br. mała grupa społeczników nie zapomniała w czasie pandemii o zabytkowym parku w Kopicach. Wyposażeni w maseczki i jednorazowe rękawice, zachowując dystans, udali się na spacer po parku, obierając za cel posprzątanie parku. Dzięki tej wycieczce – jak ją nazwali uczestnicy – udało się zebrać siedem 60-litrowych worków śmieci, które ustawiono w wyznaczonym przez właściciela obiektu miejscu, czyli obok bramy wejściowej do pałacu. Działania porządkowe skupiły się głównie wokół stawu pałacowego, od którego kopicki pałac w dobie swojej świetności był nazywany pałacem na wodzie.

Społecznicy apelują: Jeśli wybieracie się na spacer w weekend do parku w Kopicach, to weźcie worki na śmieci i rękawiczki. Zróbmy wspólnie coś dobrego dla Kopic - #sprzatajKopice. Zebrane śmieci można składać przy bramie wejściowej do pałacu.  

Na stronie głównej przedwojenna fotografia pałacu w Kopicach, pozostałe zdjęcia autorstwa M. Mischoka.

Kopice 1 Kopice3 Kopice4

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OCHRONY ZABYTKÓW 2020

Na dzień 18 kwietnia 2020 r. przypada Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, który został ustanowiony w 1983 r. przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków (ICOSMOC). Święto to od wielu lat było okazją do nagrodzenia osób, które przyczyniły się do ochrony zabytków sztuki oraz zaprezentowania zabytków o wyjątkowym znaczeniu dla światowego i polskiego dziedzictwa kulturowego, takich jak: Stare Miasto w Krakowie, Królewskie Kopalnie Soli w Bochni i Wieliczce oraz zamek krzyżacki w Malborku, znajdujących się na polskiej Liście Światowego Dziedzictwa.

W tym roku ze względu na sytuację wywołaną pandemią koronawirusa nie będziemy mogli obchodzić Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków jak w latach poprzednich. Jednak pamiętamy o osobach, które z poświęceniem dbają o zabytkowe obiekty. Serdecznie dziękujemy im za wszelkie starania o utrzymanie zabytków w dobrym stanie i życzymy wytrwałości w dalszej pracy na rzecz dziedzictwa kulturowego.

ZNAK DZIEDZICTWA EUROPEJSKIEGO 2019

Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach decyzją Komisji Europejskiej uzyskało tytuł Znaku Dziedzictwa Europejskiego 2019 (ZDE) i tym samym zostało uznane za obiekt dziedzictwa kulturowego, które – podobnie jak Stocznia Gdańska, Unia Lubelska, Konstytucja 3 Maja oraz cmentarz wojenny nr 123 Łużna-Pustki z okresu I wojny światowej – odegrało szczególną rolę w kształtowaniu historii i kultury Europy oraz rozwoju wartości stanowiących fundament integracji europejskiej.

           Lista Dziedzictwa Europejskiego została zainicjowana przez Francję podczas Europejskich Spotkań Kulturalnych, które odbyły się w Granadzie w kwietniu 2006 roku. Lista, stworzona na wzór słynnej listy UNESCO, służy tworzeniu swoistej mapy miejsc i obiektów istotnych dla tożsamości europejskiej i przez to wzmacniających tę tożsamość. Znak Dziedzictwa Europejskiego otrzymują te obiekty, zarówno materialne jak i niematerialne, które posiadają zasadnicze znaczenie dla historii i dziedzictwa kulturowego Europy.
Wśród pierwszych obiektów zgłoszonych do Listy Dziedzictwa Europejskiego znajdowały się m.in. Akropol, opactwo w Cluny, Mur Berliński, dom Roberta Schumanna we Francji, Akademia Muzyczna im. Franciszka Liszta w Budapeszcie, Pałac Pokoju w Hadze.
          Łambinowickie Miejsce Pamięci Narodowej jest obszarem stworzonym przez cmentarze wojenne: Stary Cmentarz Jeniecki, głównie z grobami z 1871 r. oraz z lat 1914–1919, Cmentarz Jeńców Radzieckich z masowymi mogiłami oraz Pomnik Martyrologii Jeńców Wojennych, poświęcony wszystkim jeńcom alianckim Lamsdorf z lat 1939-1945, a także Cmentarz Ofiar Obozu Pracy 1945–1946 oraz tereny po obozie jenieckim z wojny prusko-francuskiej (1870-71), z I wojny światowej, dla imigrantów niemieckich (1921-24), dla jeńców z II wojny światowej i dla ludności niemieckiej oczekującej na przesiedlenie do Niemiec (1945-46).

Jest to miejsce uświadamiające współczesnym europejskim społeczeństwom jak czas wojen, przemoc, łamanie praw człowieka przez dyskryminację etniczną i religijną oraz negację wolności i równości niszczy relacje międzyludzkie, powoduje traumę i rzeszę ofiar.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych nie ma odpowiednika wśród europejskich muzeów, ponieważ nie tylko upamiętnia ofiary z wielu krajów Europy (i świata), ale również dzięki zgromadzonej dokumentacji zbrodni wojennych przestrzega przed takimi systemami totalitarnymi, jak faszyzm i komunizm.

Uhonorowanie Znakiem Dziedzictwa Europejskiego Łambinowickiego Miejsca Pamięci Narodowej ukazuje wspólną historię Europy oraz potrzebę respektowania praw człowieka i jego europejskiego dziedzictwa kulturowego.

(oprac. Katarzyna Długosz-Niedbalec)

Fotografie z archiwum WUOZ-u w Opolu.

ambinowiceZDE9 ambinowiceZDE1 ambinowiceZDE5
ambinowiceZDE2 ambinowiceZDE3 ambinowiceZDE4
ambinowiceZDE6 ambinowiceZDE7 ambinowiceZDE8

Do 23 lutego 2020 r. trwa zbiórka na rzecz ratowania opolskiego kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha

Opole koncert7Do 23 lutego 2020 r. trwa zbiórka na rzecz ratowania opolskiego kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha

„Z wiary i z miłości na ratunek zabytkowi” odbył się dn. 31.01.2020 r. koncert charytatywny mający na celu wsparcie najstarszej opolskiej świątyni w spłacie zobowiązań finansowych, powstałych po przeprowadzeniu niezbędnego remontu dachu i elewacji świątyni. W trakcie koncertu znanego multiinstrumentalisty Józefa Skrzeka historię zabytkowej świątyni przedstawił aktor Andrzej Czernik, a rozmowę z Janem Budziaszkiem, perkusistą "Skaldów" przeprowadziła Małgorzata Jeruzal. Biskup Rudolf Pierskała poświęcił portret św. Jana Pawła II namalowany przez artystę Damiana Lechoszesta z Baborowa i ofiarowany parafii. Po koncercie darczyńcy spotkali się w Muzeum Śląska Opolskiego z artystami.

Trwająca zbiórka zakończy się 23 lutego br. Mszą św. o godz. 18:00 w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu w intencji wszystkich darczyńców. W czasie Mszy Świętej zaśpiewa znany tenor Witold Matulka, współpracujący z wieloma agencjami koncertowymi i filharmoniami m.in. w Bydgoszczy,  Katowicach, Krakowie czy Łomży.

 

Poniższej zdjęcia z koncertu (aut. Elżbieta Molak)

Opole koncert1 Opole koncert2 Opole koncert3
Opole koncert4 Opole koncert5  Opole koncert7

Konferencja "Turystyka dziedzictwa kulturowego" na zamku w Mosznej

Konferencja „Turystyka dziedzictwa kulturowego” na zamku w Mosznej

W dniu 3 grudnia 2019 r. na zamku w Mosznej odbyła się konferencja „Turystyka dziedzictwa kulturowego”, zorganizowana przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Udział w niej wzięli przedstawiciele jednostek samorządowych, organizacji turystycznych i instytucji kultury, właściciele i opiekunowie zabytków.

W trakcie konferencji Tomasz Ganczarek – Prezes Zamku Moszna sp. z o.o. opisał turystyczny sukces zamku w Mosznej, na który ogromny wpływ miał sposób zarządzania i konsekwentnie prowadzone prace konserwatorskie, przywracające blask rezydencji Tiele-Wincklerów. Wioletta Łabuda-Iwaniak z Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie wskazała na potencjał tkwiący w zabytkach uznanych za pomnik historii w promowaniu terenu i rozwoju turystyki kulturowej. Nadanie zabytkowi rangi pomnika historii gwarantuje najwyższą wartość kulturową i jest zachętą do zwiedzania tego zabytkowego obiektu. Dodatkowo przez zaprojektowanie szlaku turystycznego, który nie tylko ukazuje walory artystyczne i historyczne pomnika historii, ale także sąsiadujących z nim zabytków, można zachęcić turystów do odwiedzenia innych zabytkowych obiektów oraz mniej znanych zakątków regionu.

Przedstawiciele Kurii Diecezjalnej w Opolu Agnieszka Węsiora i Karol Fromont zaprezentowali założenia turystyki sakralnej, która łączy turystykę religijno-poznawczą z turystyką pielgrzymkową oraz komercyjną. Prelegenci wskazali, że nadrzędnym celem turystyki sakralnej jest ukazanie chrześcijaństwa w kontekście istniejącego dziedzictwa kulturowego. Dzięki poznaniu m.in. kościołów, kapliczek, cmentarzy czy klasztorów oraz możliwości skorzystania z bazy noclegowej na terenie obiektu sakralnego lub w jego pobliżu, np. w Ośrodku Formacyjno-Wypoczynkowym „Rybak”, znajdującym się nieopodal świątyni w Głębinowie czy Dom Pielgrzyma na Górze Świętej Anny, można spotkać się z chrześcijaństwem bez jakiegokolwiek zobowiązania. W ramach wspólnego projektu unijnego z programem INTERREG 2014-2020 powstał m.in. dokument programowy Strategia Turystyki Sakralnej, edukacyjna gra planszowa „Pielgrzym – szlakiem zabytków pogranicza śląsko-morawskiego”, osiem filmów edukacyjnych, przedstawiających świątynie ważne zarówno dla wiernych, jak i dla dziedzictwa kulturowego. Inną zaprezentowaną na konferencji ofertą turystyki sakralnej była wydana książka „Sacrum ukryte w drewnie. Kościoły drewniane ziemi opolskiej w fotografii Andrzeja Nowaka”, a także umieszczane przy zabytkach kody QR umożliwiające wysłuchanie historii kościoła, np. w Jemielnicy.

Joanna Kardasińska, Prezes Fundacji Zamek Niemodlin 1331 przybliżyła zebranym ideę, która przyświeca zapoczątkowanemu w 2018 r. projektowi Opolski Szlak Zamki i Pałace. Z inicjatywy Fundacji na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin do projektu przystąpiło jedenaście zabytkowych obiektów z regionu: Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, Zamek w Dąbrowie Niemodlińskiej, Zamek w Głogówku, Pałac Jakubus, Zamek Moszna, Zamek Książęcy w Niemodlinie, Zamek w Otmuchowie, Pałac Sulisław, Pałac Większyce, Wieża Piastowska w Opolu oraz Zamek w Rogowie Opolskim, które dzięki swojemu zabytkowemu charakterowi oraz wzajemnej współpracy związanej z infrastrukturą hotelową i wypoczynkowo-zdrowotną promują bogatą w zabytki Opolszczyznę.

Piotr Mielec, Dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, omawiając dziedzictwo poprzemysłowe i zabytki techniki, zauważył, że obiekty przemysłowe mogą być cennym walorem turystycznym. Coraz większe grupy turystów chcą poznać losy mieszkańców danego regionu, ich zwyczaje, ubiór, religię etc., a to przecież jest nierozerwalnie związane z dziedzictwem przemysłowym, będącym niejako zapisem dziejów cywilizacji ze szczególnym uwzględnieniem procesów technicznych i technologicznych. Takie obiekty, jak stare browary, dawne wieże ciśnień, elektrownie, kuźnie, tartaki, cegielnie i zabudowania fabryczne, gazownie, młyny, które często nie zachowały zabytkowego wyposażenia, stanowią coraz częściej dostrzegany element dziedzictwa kulturowego. Świadomość wartości dziedzictwa przemysłowego lat minionych może być ogromną zachętą do tworzenia szlaków wiodących po zabytkach techniki, jak i korzystania z nich.

Na zakończenie konferencji zaprezentowano aplikacje multimedialne: grę miejską „Warownia opolska” oraz atlas-przewodnik „Skarby Opolszczyzny”, które w nowoczesny sposób promują region i dziedzictwo kulturowe Opola.

oprac.Katarzyna Długosz-Niedbalec, fot. Elżbieta Molak

Konferencja MOSZNA3 Konferencja MOSZNA4 KonferencjaMOSZNA5
KonferencjaMOSZNA7 KonferencjaMOSZNA9 KonferencjaMOSZNA11
KonferencjaMOSZNA15 KonferencjaMOSZNA16 KonferencjaMOSZNA20
KonferencjaMOSZNA21    

Łambinowickie Spotkanie Muzealne pt. „Poszukiwanie, odkrywanie, zabezpieczanie – archeologia współczesności i jej wyzwania”

Dnia 6 listopada 2019 r. odbyło się Łambinowickie Spotkanie Muzealne pt. „Poszukiwanie, odkrywanie, zabezpieczanie – archeologia współczesności i jej wyzwania”. Prelegentami byli Grzegorz Molenda – kierownik Wydziału Zabytków Archeologicznych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu, Mirosław Leśniewski – specjalista ds. Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w Opolu oraz archeolodzy z Muzeum Powiatowego w Nysie: Krzysztof Dobrzański i Mariusz Krawczyk. Przedstawiciel Opolskiego konserwatora Zabytków poinformował uczestników spotkania o obowiązujących przepisach prawnych dotyczących ochrony zabytków. Przypomniał, że osoby, które posługują się wykrywaczami metali w trakcie poszukiwań, muszą uzyskać pozwolenie konserwatora zabytków. Dodatkowo G. Molenda podkreślił, że nadrzędnym celem wszelkich działań poszukiwawczych powinna być ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego. Na ten temat dyskusję kontynuował Mirosław Leśniewski przy okazji prezentacji swoich wyników poszukiwań: niemieckiego hełmu, fragmentu granatu, łuski po pocisku i klamry wojskowego pasa. Archeolog Mariusz Krawczyk zrelacjonował przebieg prac eksploracyjnych przeprowadzonych na terenie Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach. Szczególną uwagę zwrócił na metodykę działań. Krzysztof Dobrzański opisał odkryciach, jakich był świadkiem podczas archeologicznych prac wyprzedzających budowę parkingu podziemnego w Nysie. Obaj prelegenci wyrazili swoje uznanie dla zaangażowania grupy poszukiwaczy ze Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Triskelion i Stowarzyszenia Historycznego Piast, która brała udział w pracach na terenie Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach.

Zamek w Dąbrowie Niemodlińskiej i I Dąbrowskie Spotkanie Klasyków

Dnia 9 czerwca 2019 r. odbyło się I Dąbrowskie Spotkanie Klasyków, zorganizowane przez Opolski Ruch Pojazdów Zabytkowych pod patronatem Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zjazd odbył się na terenie wokół XVII-wiecznego zamku w Dąbrowie Niemodlińskiej. Kolekcjonerzy i miłośnicy zabytków techniki mieli okazję zwiedzić zamek, wybudowany w latach 1615-17 przez Joachima von Tschetschau-Mettich i przebudowany w latach 1894-97 w stylu neorenesansowym.

Fotografie z archiwum WUOZ-u w Opolu

ZamekDbrowaIV Zamek DbrowaII Zamek DbrowaI
ZlotDbrowa2 ZlotDbrowa3 ZlotDbrowa4
ZlotDbrowa5 ZlotDbrowa6 ZlotDbrowa7
ZlotDbrowa8 Zlot Dbrowa10 Zlot Dbrowa11
Zlot Dbrowa12    

Wyniki konkursu fotograficznego "Na tropie zabytków"

Ogłoszony w 2018 r. konkurs fotograficzny "Na tropie zabytków" został rozstrzygnięty. Poniżej zamieszczone zostały wyniki konkursu oraz wyróżnione fotografie.

Ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego "Na tropie zabytków".

 Fotografie: I miejsce - Kalwaria na Górze św. Anny, II miejsce - Kościół ewangelicki w Lewinie Brzeskim, II miejsce - Zamek w Jędrzejowie

I miejsce.Kalwaria na Grze witej Anny II miejsce.Kocil ewangelicki w Lewinie Brzeskim III miejsce. Zamek w Jdrzejowie

 

Fotografie wyróżnione: 1. Kapliczka, 2. Pałac w Szczytach, 3. Ruiny w parku w Pokoju, 4. Dworzec Główny Opole, 5. Most Morów, 6. Kopice nocą, 7. Rzygacz w pałacu w Kopicach, 8. Zamek w Dąbrowie.

Wyrnienie 1.Kapliczka Wyrnienie 2.PaacSzczyty Wyrnienie 3. Ruiny w parku w Pokoju
Wyrnienie 4.Dworzec Gwny Opole Wyrnienie 5.Most w Morowie Wyrnienie 6. Kopice noc
Wyrnienie 7.Rzygacz na paacu w Kopicach Wyrnienie 8.Zamek w Dbrowie  

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM